Apakšprogrammas mērķis:

  1. savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt vides informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un sniegšanu sabiedrībai, valsts institūcijām, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību;
  2. sagatavot ziņojumus atbilstoši valsts normatīviem, Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un starptautisko konvenciju ietvaros;
  3. nodrošināt bīstamo atkritumu objektu apsaimniekošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt radioaktīvo atkritumu glabātuves “Radons” paplašināšanu;
  2. uzsākt Salaspils kodolreaktora demontāžas procesu.

Programmas izpildītājs: VARAM, nodrošinot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” atsevišķu pārvaldes uzdevumu izpildei.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Uzturēti, pilnveidoti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā

Informācijas sistēmā ievadīto vienību skaits gadā

3 468 121

3 400 000

-

-

-

Papildināto meteoroloģisko novērojumu vienību skaits gadā

-

-

1 770 000

1 770 000

1 770 000

Papildināto atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienību skaits gadā

-

-

350 000

350 000

350 000

Papildināto ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienību skaits gadā

-

-

1 280 000

1 280 000

1 280 000

Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes

Novērojumu datu arhīvā uzturēto/ papildināto vienību skaits gadā

39 529/66

39 000/500

41 000/100

41 000/100

41 000/100

13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamo vienību skaits gadā

13 305

13 235

13 235

13 235

13 235

Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes, atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana VUGD un Valsts policijai (informācijas vienības gadā)

3 403

3 550

4 000

4 000

5 000

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomu­nikāciju tīklos, (ne ma­zāk kā 94% infor­mācijas nodrošinā­jums)

94

94

94

94

94

Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija

Informācijas nodro­šināšana atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (dokumentu vienību skaits gadā)

490

315

400

400

400

Sagatavoto derīgo izrakteņu krājumu bilanču skaits gadā

2

2

2

2

2

Valsts ģeoloģijas fondā uzturēto vienību skaits gadā

17 931

14 230

19 500

19 500

19 500

Seržu glabātuvē uzturēto seržu kolekciju skaits gadā

562

562

562

562

562

Sagatavoti ziņojumi un informatīvie materiāli atbilstoši valsts normatīviem, Eiropas Savienības prasībām un valsts saistībām starptautisko konvenciju ietvaros

Valsts saistību nodrošināšanai atbilstoši ES normatīvajiem dokumentiem un starptautisko konvenciju ietvaros sagatavoto ziņojumu skaits gadā

-

-

45

45

45

Atbilstoši valsts iek­šējiem normatīvajiem dokumentiem sagata­voto informatīvo materiālu skaits

27

27

15

15

15

Valsts saistību nodro­šināšanai atbilstoši ES normatīvajiem doku­mentiem sagatavoto ziņojumu skaits gadā

26

32

-

-

-

Valsts saistību nodrošināšanai starptautisko konvenciju ietvaros sagatavoto ziņojumu skaits gadā

47

47

-

-

-

Nodrošināta bīstamo atkritumu objektu apsaimniekošana

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoto bīsta­mo atkritumu uzgla­bāšanas objektu skaits gadā

1

1

1

1

1

Bīstamo atkritumu uzglabāšanas objektos veikto piesārņojuma kontroles mērījumu skaits gadā

32 193

30 000

30 000

30 000

30 000

Platība ha, kurā no­drošināta specializēto bīstamo atkritumu uz­glabāšanas novietņu droša apsaimniekošana

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

Salaspils kodolreaktora uzturēšana (objektu skaits)

-

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 644 335

3 402 869

5 755 349

6 803 973

4 641 287

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-241 466

2 352 480

1 048 624

-2 162 686

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,6

69,1

18,2

-31,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

187 417

2 539 897

2 352 480

t. sk.:

Citas izmaiņas

187 417

2 539 897

2 352 480

Neatliekami pasākumi "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšanai " (MK 27.08.2015. sēdes prot.Nr.42 3.§ 7.punkts)

 -

1 836 717

1 836 717

Finansējums par videi nodarīto kaitējumu (saskaņā MK 02.08.2016. sēdes protokola Nr.38 49.§ 10.punktu) – maksājumiem valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu

 -

700 000

700 000

Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās "Droša radioaktīvo vielu apsaimniekošana un avāriju riska novērtēšanas un rīcības avārijas situācijas efektīva nodrošināšana" piešķirtajam finansējumam

187 417

-187 417

Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole” piešķirtajam finansējumam

3 180

3 180