Programmas mērķis:

  1. savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt vides informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un sniegšanu sabiedrībai, valsts institūcijām, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību;
  2. nodrošināt drošu radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt radioaktīvo atkritumu glabātuves “Radons” un Salaspils kodolreaktora drošu apsaimniekošanu;
  2. veikt novērojumu programmas īstenošanu, papildinot ar datiem vides informācijas sistēmu un datu bāzes.

Programmas izpildītājs: VARAM, nodrošinot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” atsevišķu pārvaldes uzdevumu izpildei.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Uzturēti, pilnveidoti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā

Papildinātas meteoroloģisko novērojumu vienības (skaits)

2 317 893

2 200 000

2 200 000

2 200 000

9 557 000

Papildinātas atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienības (skaits)

320 013

398 000

398 000

398 000

520 000

Papildinātas ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienības (skaits)

1 588 793

1 400 000

1 400 000

1 500 000

1 700 000

Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes

Novērojumu datu arhīvā uzturētas vienības (skaits)

39 824

39 850

39 900

39 900

39 900

13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamas vienības (skaits)

13 894

13 635

13 635

13 635

13 635

Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes, atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana (informācijas vienības) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai (skaits)

3 446

4 000

4 000

4 000

4 000

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošinā­šana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomu­nikāciju tīklos (ne ma­zāk kā 94% infor­mācijas nodrošinā­jums) (%)

94

94

94

94

94

Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija

Nodro­šinātas dokumentu vienības atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (skaits)

316

350

350

350

350

Sagatavotas derīgo izrakteņu krājumu bilances (skaits)

2

2

2

2

2

Valsts ģeoloģijas fondā uzturētas vienības (skaits)

21 570

22 000

22 500

22 500

23 500

Urbumu seržu glabātuves uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta droša radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošana

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoti radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objekti (skaits)

1

1

1

1

1

Radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objektos veikti piesārņojuma kontroles mērījumi (skaits)

30 885

30 000

30 000

30 000

30 000

Salaspils kodolreaktora droša uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

             

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

         4 214 907

   5 019 306

  4 278 104

    4 278 104

     4 278 104

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

804 399

- 741 202

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

19,1

-14,8

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 141 915

400 713

-741 202

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 141 915

400 713

-741 202

Samazināti izdevumi Salaspils kodolreaktora uzturēšanas darbu nodrošināšanai (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 67.§ 2.punkts)

150 000

-

-150 000

Izdevumu izmaiņas neatliekamajam pasākumam “Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildes nodrošināšana” (MK 27.08.2015. sēdes prot. Nr.42 3.§ 7.punkts; MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 67.§ 2.punkts)

991 915

250 713

-741 202

Finansējuma palielinājums pasākumam “Salaspils kodolreaktora uzturēšana” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 25.1.2.apakšpunkts)

-

150 000

150 000