Programmas mērķis:

  1. savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošināt vides informācijas apkopošanu, uzkrāšanu un sniegšanu sabiedrībai, valsts institūcijām, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību;
  2. nodrošināt drošu radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt radioaktīvo atkritumu glabātuves “Radons” un Salaspils kodolreaktora drošu apsaimniekošanu;
  2. veikt novērojumu programmas īstenošanu, papildinot ar datiem vides informācijas sistēmu un datu bāzes.

Programmas izpildītājs: VARAM, nodrošinot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” atsevišķu pārvaldes uzdevumu izpildei.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Uzturēti un papildināti vides monitoringa dati vienotas vides informācijas sistēmā

Papildinātas meteoroloģisko novērojumu vienības (skaits)

2 532 989

2 200 000

2 200 000

9 557 000

10 535 400

Papildinātas atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu vienības (skaits)

373 215

398 000

398 000

520 000

520 000

Papildinātas ūdens kvantitatīvo un kvalitatīvo novērojumu vienības (skaits)

1 667 946

1 400 000

1 500 000

1 700 000

4 564 000

 

Uzturētas un papildinātas vides informācijas datu bāzes

Novērojumu datu arhīvā uzturētas vienības (skaits)

39 845

39 900

39 900

39 900

39 900

13 vides informācijas sistēmās (datu bāzes, reģistri, apkopojumi) uzglabājamas vienības (skaits)

13 935

13 635

13 635

13 635

13 635

Sagatavotas vispārējās meteoroloģiskās prognozes atbilstoši Civilās aizsardzības plānam; ārkārtas situāciju nodrošināšana

Meteoroloģiskās in­formācijas nodrošināšana (informācijas vienības) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts policijai (skaits)

3 974

4 000

4 000

4 000

4000

Meteoroloģiskās informācijas nodrošināšana nepārtrauktā režīmā valsts saistību izpildei specializētās informācijas apmaiņai globālajos telekomunikāciju tīklos (%)1

94

94

94

94

94

Uzturēta un papildināta zemes dzīļu izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamā informācija

Nodro­šinātas dokumentu vienības atbildīgajām institūcijām zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) un derīgo izrakteņu pasu un ieguves limitu sagatavošanai (skaits)

351

350

350

350

350

Sagatavotas derīgo izrakteņu krājumu bilances (skaits)

2

2

2

2

2

Valsts ģeoloģijas fondā uzturētas vienības (skaits)

22 106

22 500

22 500

23 500

24 000

Urbumu seržu glabātuves uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta droša radioaktīvo atkritumu objektu apsaimniekošana

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apsaimniekoti radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objekti (skaits)

1

1

1

1

2

Radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas objektos veikti piesārņojuma kontroles mērījumi (skaits)

31 500

30 000

30 000

30 000

35 000

Salaspils kodolreaktora droša uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

-

Piezīmes.

1 Precizētā rādītāja nosaukuma redakcija, nemainot tā būtību.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

    4 258 462

    4 278 104

  5 247 938

    5 247 938

    5 247 938

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

19 642

     969 834

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

0,5

22,7

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

969 834

969 834

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

969 834

969 834

Palielināti izdevumi  PP “Nodrošināt augstvērtīgu vides un meteoroloģijas atvērto datu publicēšanu Direktīvas (ES) 2019/1024 par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu ietvarā” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

250 000

250 000

Palielināti izdevumi  PP “Ūdens monitorings, kas saistīts ar pārkāpuma procedūru” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

719 834

719 834