Programmas mērķis:

 • nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
 2. pārbaudīt bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
 3. uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē un uzraudzīt pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
 4. sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
 5. sagatavot viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
 6. sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
 7. sagatavot un iesniegt Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai;
 8. organizēt Fiskālās disciplīnas padomes sēdes;
 9. organizēt Fiskālās disciplīnas padomes pastāvīgo darba grupu – Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas un Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas – sēdes;
 10. apstiprināt vai apstiprināt ar komentāriem, vai noraidīt Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozes.

Programmas izpildītājs: Fiskālās disciplīnas padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Fiskālās disciplīnas uzraudzība

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits)

1

1

1

1

1

Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits)

7

6

6

6

6

Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits)

2

2

2

2

2

Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)

2

2

2

2

2

Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits)

12

12

12

12

12

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

180 454

196 563

198 552

198 552

198 552

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 109

1 989

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,9

1,0

-

-

Atlīdzība, euro

128 714

150 179

127 249

152 168

152 168

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 161

2 472

2 078

2 597

2 597

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

24 991

31 516

27 490

27 490

27 490

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 989

1 989

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

1 989

1 989

Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās daļas un sestās daļas 1.punktā noteikto (MK 10.04.2018. prot. Nr.19 36.§ 27.punkts)

-

1 989

1 989