Programmas mērķis:

 • nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošana vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
 2. pārbaudīt bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
 3. uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstības uzraudzība prognozētajām vērtībām;
 4. sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
 5. sagatavot viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
 6. sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
 7. sagatavot un iesniegt Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai;
 8. organizēt Fiskālās disciplīnas padomes sēdes;
 9. organizēt Fiskālās disciplīnas padomes pastāvīgo darba grupu – Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas un Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas – sēdes;
 10. apstiprināt vai apstiprināt ar komentāriem, vai noraidīt Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozes.

Programmas izpildītājs: Fiskālās disciplīnas padome

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Fiskālās disciplīnas uzraudzība

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits)

1

1

1

1

1

Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits)

6

6

6

6

6

Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits)

2

2

2

2

2

Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)

2

2

2

2

2

Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits)

12

12

12

12

12

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

207 702

194 745

196 563

196 563

196 563

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12 957

1 818

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,2

0,9

-

-

Atlīdzība, euro

143 290

148 361

150 179

150 179

150 179

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 508

2 468

  2 472

2 472

2 472

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

22 885

29 891

31 516

31 516

31 516

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 818

1 818

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

1 818

1 818

Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās daļas un sestās daļas 1.punktā noteikto (MK 23.03.2017. prot. Nr.15 2.§ 30.punkts)

-

1 213

1 213

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

605

605