Programmas mērķis:

 • nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
 2. pārbaudīt bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
 3. uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
 4. sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama nopietnas ekonomikas lejupslīdes laikā;
 5. sagatavot viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
 6. sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
 7. sagatavot un iesniegt Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja tie atzīstami par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai;
 8. organizēt Fiskālās disciplīnas padomes sēdes;
 9. organizēt Fiskālās disciplīnas padomes pastāvīgo darba grupu – Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas un Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas – sēdes;
 10.  apstiprināt vai apstiprināt ar komentāriem, vai noraidīt Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozes.

Programmas izpildītājs: Fiskālās disciplīnas padome

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Fiskālās disciplīnas uzraudzība

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits)

1

1

1

1

1

Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits)

5

6

6

6

6

Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits)

3

2

2

2

2

Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)

-

2

2

2

2

Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits)

-

-

12

12

12

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

105 840

205 171

194 745

194 745

194 745

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

99 331

-10 426

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

93,9

-5,1

-

-

Atlīdzība, euro

92 033

144 177

148 361

148 361

148 361

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

2 660

2 479

2 468

2 468

2 468

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

28 203

25 177

29 891

29 891

29 891

1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 994

1 568

-10 426

t. sk.:

Citas izmaiņas

11 994

1 568

-10 426

Samazināti Fiskālās disciplīnas padomes sekretariāta iekārtošanas izdevumi

11 994

-

-11 994

Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās daļas un sestās daļas 1.punktā noteikto

-

1 568

1 568