Programmas mērķis:

nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
  2. pārbaudīt bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
  3. uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē un uzraudzīt pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
  4. sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
  5. sagatavot viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
  6. sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
  7. sagatavot un iesniegt Saeimai un MK viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai;
  8. organizēt Fiskālās disciplīnas padomes sēdes;
  9. organizēt Fiskālās disciplīnas padomes pastāvīgās Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas un Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas sēdes;
  10. apstiprināt vai apstiprināt ar komentāriem, vai noraidīt FM makroekonomikas rādītāju prognozes.

Programmas izpildītājs: Fiskālās disciplīnas padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Fiskālās disciplīnas uzraudzība

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits)

2

1

1

1

1

Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits)

7

6

6

6

6

Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits)

2

2

2

2

2

Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)

2

2

2

2

2

Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits)

12

12

12

12

12

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

170 630

200 868

199 559

202 375

202 375

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

30 238

-1 309

2 816

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,7

-0,7

1,4

-

Atlīdzība, euro

127 339

154 484

155 991

155 991

155 991

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 164

2 597

2 584

2 584

2 584

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 480

29 806

31 944

31 944

31 944

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 447

2 138

-1 309

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

2 816

-

-2 816

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

2 816

-

-2 816

Citas izmaiņas

631

2 138

1 507

Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešajā daļā noteikto

-

2 138

2 138

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

631

-

-631