Programmas mērķis:

nodrošināt Fiskālās disciplīnas padomes darbību atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam.

Galvenās aktivitātes:

1)   uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;

2)   pārbaudīt bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;

3)   uzraudzīt Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē un uzraudzīt pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;

4)   sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;

5)   sagatavot viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;

6)   sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;

7) sagatavot un iesniegt Saeimai un MK viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem Fiskālās disciplīnas likuma normu ievērošanai;

8)   organizēt Fiskālās disciplīnas padomes sēdes;

9)   organizēt Fiskālās disciplīnas padomes pastāvīgās Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas un Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas sēdes;

10) apstiprināt vai apstiprināt ar komentāriem, vai noraidīt FM makroekonomikas rādītāju prognozes.

Programmas izpildītājs: Fiskālās disciplīnas padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Fiskālās disciplīnas uzraudzība

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums (skaits)

1

1

1

1

1

 

Fiskālās disciplīnas padomes sēdes (skaits)

7

6

6

6

6

Fiskālās disciplīnas padomes darba grupu sēdes (skaits)

3

2

2

2

2

Viedoklis par FM makroekonomikas rādītāju prognozēm (skaits)

3

2

2

2

2

Budžeta plāna izpildes monitorings (skaits)

12

12

12

12

12

Pētījumi/ziņojumi par ilgtermiņa fiskālās ilgtspējas tēmu. Pētījuma tēmu nosaka Fiskālās disciplīnas padomes locekļi, atkarībā no prioritātēm (skaits)

-

-

2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

180 032

199 559

247 532

247 532

247 532

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 527

47 973

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,8

24,0

-

-

Atlīdzība, euro

155 484

155 991

195 221

195 221

195 221

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 587

2 584

2 584

2 584

2 584

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

31 289

31 944

71 174

71 174

71 174

 

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

47 973

47 973

Prioritāri pasākumi

-

39 241

39 241

 Fiskālās disciplīnas padomes kapacitātes stiprināšana

 

39 241

39 241

Citas izmaiņas

-

8 732

8 732

Atjaunoti izdevumi, ievērojot  vienreizēju  izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā

-

2 816

2 816

Palielināti izdevumi Fiskālās disciplīnas padomes locekļu atlīdzībai, ievērojot Fiskālās disciplīnas likuma 31.panta trešās daļas noteikto

-

1 989

1 989

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

3 927

3 927

Palielināti izdevumi valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieaugumam, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 57 52.§ 18.7.8. apakšpunkts)

-

3 927

3 927