Apakšprogrammas mērķis:

  • samazināt enerģētiskās nabadzības riskus, novēršot strauju elektroenerģijas gala izmaksu pieaugumu, tostarp nepārsniedzot elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponentes (OIK) 22,68EUR/MWh līmeni un sniedzot atbalstu sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai, nodrošinot subsidētu elektroenerģijas gala cenu trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), daudzbērnu ģimenei vai ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, kā arī nodrošināt atbalstu energoietilpīgajiem uzņēmumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt resursus elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes ierobežošanai;
  2. nodrošināt resursus aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai;
  3. nodrošināt resursus energointensīvo uzņēmumu atbalstam.

Programmas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Saglabāta obligātā iepirkuma komponentes vidējā vērtība

Nodrošināta elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (OIK likme EUR/MWh)

23,95

22,68

22,68

-

-

Atbalsta pasākumu administrēšana

Nodrošināts atbalsts energointensīviem uzņēmumiem (skaits)

27

25

25

-

-

Nodrošināta sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām elektroenerģijas gala cena par samazinātu tarifu

Nodrošināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem (aizsargāto lietotāju īpatsvars %, kuriem ir sniegts atbalsts)

100

100

100

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

98528982

18237801

17564506

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-80291181

-673295

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-81,5

-3,7

-

-

Atlīdzība, euro

59292

267705

0

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

9

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 471

2 479

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1271000

597705

-673295

t. sk.:

Citas izmaiņas

1271000

597705

-673295

Palielināti izdevumi elektronerģijas lietotāju atbalstam

-

597705

597705

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta apakšprogrammu 29.06.00 “Enerģētikas jautājumu administrēšana”

1271000

 

-1271000