Apakšprogrammas mērķis:

  • samazināt enerģētiskās nabadzības riskus, novēršot strauju elektroenerģijas gala izmaksu pieaugumu, tostarp nepārsniedzot elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponentes (OIK) 22,68 EUR/MWh līmeni un sniedzot atbalstu sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai, nodrošinot subsidētu elektroenerģijas gala cenu trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), daudzbērnu ģimenei vai ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, kā arī nodrošināt atbalstu energoietilpīgajiem uzņēmumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētas maksas par elektrostacijā uzstādīto jaudu atbalsta mehānisma administrēšanu;
  2. nodrošināt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu;
  3. administrēt energointensīvo uzņēmumu atbalsta pasākumus.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Saglabāta obligātā iepirkuma komponente

Nodrošināta elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (OIK likme EUR/MWh)

-

25,79

22,68

22,68

22,68

Atbalsta pasākumu administrēšana

Nodrošināts atbalsts energointensīviem uzņēmumiem (skaits)

-

25

25

25

25

Nodrošināta sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām elektroenerģijas gala cena par samazinātu tarifu

Nodrošināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem (aizsargāto lietotāju īpatsvars %, kuriem ir sniegts atbalsts)

96,1

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

75 177 129

89 314 340

18 237 801

18 835 506

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14 137 211

-71 076 539

597 705

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,8

-79,6

3,3

-

Atlīdzība, euro

-

59 490

267 705

59 490

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

2

99

2

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

 2 270

2 479

2 479

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

5 000

-

-

-

97 amata vietas pārceltas no programmas 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

71 076 539

-

-71 076 539

t. sk.:

Citas izmaiņas

71 076 539

-

-71 076 539

Samazināti izdevumi elektronerģijas lietotāju atbalstam

71 076 539

-

-71 076 539