Apakšprogrammas mērķis:

  • samazināt enerģētiskās nabadzības riskus, novēršot strauju elektroenerģijas gala izmaksu pieaugumu, tostarp nepārsniedzot elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponentes (OIK) 26,79 EUR/MWh līmeni un sniedzot atbalstu sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai, nodrošinot subsidētu elektroenerģijas gala cenu trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), daudzbērnu ģimenei vai ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, kā arī nodrošināt atbalstu energoietilpīgajiem uzņēmumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētas maksas par elektrostacijā uzstādīto jaudu atbalsta mehānisma administrēšanu;
  2. nodrošināt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu;
  3. energointensīvo uzņēmumu atbalsta pasākumu administrēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs:  Ekonomikas ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Saglabāta obligātā iepirkuma komponente

Nodrošināta elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (OIK likme EUR/MWh)

-

26,79

25,79

25,79

24,92

Atbalsta pasākumu administrēšana

Nodrošināts atbalsts energointensīviem uzņēmumiem (skaits)

-

-

25

25

25

Nodrošināta sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām elektroenerģijas gala cena par samazinātu tarifu

Nodrošināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem (aizsargāto lietotāju īpatsvars %, kuriem ir sniegts atbalsts)

-

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

63 850 522

78 227 442

89 314 340

18 237 801

18 835 506

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

14 376 920

11 086 898

-71 076 539

597 705

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

22,5

14,2

-79,6

3,4

Atlīdzība, euro

 

 

59 490

59 490

59 490

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

21

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

 

 

2 270

2 270

2 270

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

5 000

5 000

5 000

viena amata vieta pārcelta no apakšprogrammas 27.12.00 “LIAA darbības nodrošināšana” un viena amata vieta pārcelta no programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

11 086 898

11 086 898

t. sk.:

Citas izmaiņas

 

11 086 898

11 086 898

Palielināti izdevumi elektroenerģijas lietotāju atbalstam (MK 2017.gada 22.septembra rīkojums Nr.530 un 2016.gada 4.oktobra rīkojums Nr.572)

-

11 086 898

11 086 898