Apakšprogrammas mērķis:

  • samazināt enerģētiskās nabadzības riskus, novēršot strauju elektroenerģijas gala izmaksu pieaugumu, tostarp saglabājot elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti (OIK) 26,79 EUR/MWh un sniedzot atbalstu sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai, nodrošinot subsidētu elektroenerģijas gala cenu trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), daudzbērnu ģimenei vai ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, kā arī nodrošināt atbalstu energoietilpīgajiem uzņēmumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētas maksas par elektrostacijā uzstādīto jaudu atbalsta mehānisma administrēšanu;
  2. nodrošināt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu.

Apakšprogrammas izpildītājs:  Ekonomikas ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Saglabāta obligātā iepirkuma komponente

Nodrošināta elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK pašreizējā līmenī (OIK likme EUR/MWh)

-

-

26,79

26,79

26,79

Nodrošināta sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām elektroenerģijas gala cena par samazinātu tarifu

Nodrošināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem (aizsargāto lietotāju īpatsvars %, kuriem ir sniegts atbalsts)

-

-

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

20 335 000

68 624 945

78 227 442

87 272 416

43 322 065

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48 289 945

9 602 497

9 044 974

-43 950 351

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

237,5

14,0

11,6

-50,4

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

18 425 209

28 027 706

9 602 497

t. sk.:

Citas izmaiņas

18 425 209

28 027 706

9 602 497

Palielināti izdevumi elektroenerģijas lietotāju atbalstam atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17.septembra rīkojumam Nr.567

-

28 027 706

28 027 706

Samazināti izdevumi elektroenerģijas lietotāju atbalstam atbilstoši grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā un Ministru kabineta 2016. gada 4. oktobra rīkojumam Nr.572

18 425 209

 

-18 425 209