Apakšprogrammas mērķis:

samazināt enerģētiskās nabadzības riskus, novēršot strauju elektroenerģijas gala izmaksu pieaugumu, tostarp nepārsniedzot elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponentes (OIK) 17,51 euro/MWh līmeni un sniedzot atbalstu sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai, nodrošinot subsidētu elektroenerģijas gala cenu trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), daudzbērnu ģimenei vai ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, kā arī nodrošināt atbalstu energoietilpīgajiem uzņēmumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt resursus elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes ierobežošanai;
  2. nodrošināt resursus aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai;
  3. nodrošināt resursus energointensīvo uzņēmumu atbalstam.

Programmas izpildītājs: Būvniecības valsts kontroles birojs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Saglabāta obligātā iepirkuma komponentes vidējā vērtība

Elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (EUR/MWh)1

22,68

22,68

17,51

17,51

17,51

Atbalsta pasākumu administrēšana

Atbalsts energointensīviem uzņēmumiem (skaits)2

37

25

25

25

25

Nodrošināta sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām elektroenerģijas gala cena par samazinātu tarifu

Aizsargāto lietotāju īpatsvars, kuriem ir sniegts atbalsts(%)3

100

100

100

100

100

Piezīmes.
1Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināta elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (OIK likme EUR/MWh)”.
2Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināts atbalsts energointensīviem uzņēmumiem (skaits)”.
3 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem (aizsargāto lietotāju īpatsvars %, kuriem ir sniegts atbalsts)”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 065 378

17 564 506

31 576 857

43 688 226

33 496 400

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 499 128

14 012 351

12 111 369

-10 191 826

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

45,6

79,8

38,4

-23,3

Atlīdzība, euro

181 149

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

9

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 677

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

14 012 351

14 012 351

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

14 012 351

14 012 351

Palielināti izdevumi elektroenerģijas lietotāju atbalstam

-

14 012 351

14 012 351