Apakšprogrammas mērķis:

samazināt enerģētiskās nabadzības riskus, novēršot strauju elektroenerģijas gala izmaksu pieaugumu, tostarp nepārsniedzot elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponentes (OIK) 13,50 euro/MWh līmeni un sniedzot atbalstu sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai, nodrošinot subsidētu elektroenerģijas gala cenu trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), daudzbērnu ģimenei vai ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, kā arī nodrošināt atbalstu energoietilpīgajiem uzņēmumiem.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt resursus elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes ierobežošanai;

2) nodrošināt resursus aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai;

3) nodrošināt resursus energointensīvo uzņēmumu atbalstam.

Programmas izpildītājs: Būvniecības valsts kontroles birojs un Ekonomikas ministrija

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Saglabāta obligātā iepirkuma komponentes vidējā vērtība

Elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (EUR/MWh)

22,68

17,51

13,50

13,50

-

Atbalsta pasākumu administrēšana

Atbalsts energointensīviem uzņēmumiem (%)

-

-

100

100

-

Nodrošināta sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām elektroenerģijas gala cena par samazinātu tarifu

Aizsargāto lietotāju īpatsvars, kuriem ir sniegts atbalsts (%)

100

100

100

100

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 055 958

31 576 857

43 628 226

33 436 400

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21 520 899

12 051 369

-10 191 826

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

214,0

38,2

-23,4

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

         60 000

12 111 369

12 051 369

t. sk.:

Citas izmaiņas

60 000

12 111 369

12 051 369

Palielināti izdevumi elektroenerģijas lietotāju atbalstam

-

12 111 369

12 111 369

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta apakšprogrammu 29.06.00 “Enerģētikas jautājumu administrēšana”  (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§, 14.2.punkts)

60 000

-

-60 000