Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt pētniecisko bāzi un ieguldījumu ilgtermiņa valsts enerģētikas politikas izstrādei un īstenošanai, lai sekmētu drošas, videi draudzīgas un konkurētspējīgas enerģijas piegādes.

Galvenās aktivitātes:

 • atbalstīt uz pieprasījumu balstītu pētniecību, lai izstrādātu inovatīvus risinājumus, Ekonomikas ministrijas definētajos enerģētikas nozares aktuālajos jautājumos, t.sk. par:
  • Nacionālā enerģētikas un klimata plāna analītisko bāzi;
  • enerģijas tirgus darbību;
  • enerģētisko drošumu;
  • energoefektivitātes uzlabošanu;
  • no atjaunojamiem energoresursiem ražotas enerģijas ieguvi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atbalstīta uz pieprasījumu balstīta pētniecība inovatīvu risinājumu izstrādei

Īstenoti pētījumu projekti (skaits, kumulatīvs rādītājs)

-

-

10

15

20

Īstenoti publicitātes pasākumi, t.sk. vietējās un starptautiskās zinātniskās konferences, diskusijas, apspriedes (skaits, kumulatīvs rādītājs)

-

-

10

15

20

Sagatavotas zinātniskās publikācijas skaits par definētajiem problēmjautājumiem (skaits, kumulatīvs rādītājs)

-

-

10

15

20

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

x

x

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

x

x

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

x

x

-

-

Atlīdzība, euro

x

x

40 646

40 646

40 646

Vidējais amata vietu skaits gadā

x

x

11

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

x

x

2 353

2 353

2 353

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

x

x

12 409

12 409

12 409

viena amata vieta pārcelta no 97.00.00 programmas ”Nozaru vadība un politikas plānošana”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 000 000

2 000 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

 

2 000 000

2 000 000

Palielināti izdevumi Valsts pētījumu programmai enerģētikā (MK 2017.gada 22.septembra rīkojums Nr.530)

-

2 000 000

2 000 000