Apakšprogrammas mērķis:

īstenot Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojektu ELWIND, lai nodrošinātu pakāpenisku enerģētikas sektora pāreju no fosilu un neilgtspējīgu resursu izmantošanas uz atjaunīgu un ilgtspējīgu resursu izmantošanu, sekmētu elektroapgādes sistēmas drošumu, kā arī elektroenerģijas izmaksu mazināšanu sabiedrībai ilgtermiņā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt Latvijas puses atkrastes vēja parka laukuma un elektrotīklu izpētes darbus;
  2. nodrošināt Latvijas puses atkrastes vēja parka laukuma izsoles nosacījumu sagatavošanu;
  3. nodrošināt investīciju piesaisti viedās enerģētikas jomā;
  4. veicināt inovācijas un mazo un vidējo uzņēmumu attīstību.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju uzraudzība

Noslēgts sadarbības līgums ar  Igaunijas Vides investīciju centru (skaits)

-

-

1

-

-

Noslēgts CB-RES projekta līgums ar CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency) par ietekmes uz vidi un citu tehnisko pētījumu līdzfinansēšanu (skaits)

-

-

1

-

-

Nodrošināta publiskā apspriešana (skaits)

-

-

2

-

-

Veikti ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) un citi tehniskie pētījumi (skaits)

-

-

-

5

12

Veikti novērtējumi par atkrastes vēja parka piemērotāko izsoles procedūru, un izmaksu un ieguvumu analīzes ikgadējā aktualizācija (skaits)

-

-

1

1

1

Latvijas puses atkrastes vēja parka laukuma izsoles sagatavošana

Sadarbībā ar atbildīgo ministriju sagatavota atkrastes vēja parka izsoles dokumentācija (skaits)

-

-

-

-

1

Piesaistītās ārvalstu investīcijas

Plānotais piesaistīto ārvalstu investīciju apjoms (milj. euro)

-

-

-

50

50

Jaundibinātu uzņēmumi (skaits)

-

-

-

10

20

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 920 659

4 933 945

9 436 143

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

3 013 286

4 502 198

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

156,9

91,2

Atlīdzība, euro

-

-

219 852

241 837

244 036

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 920 659

1 920 659

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

1 920 659

1 920 659

Palielināti izdevumi Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND projekta īstenošanas izpētes darbiem (MK 06.09.2022. rīk. Nr. 584)

-

1 700 807

1 700 807

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

219 852

219 852

Palielināti izdevumi atlīdzības nodrošināšanai Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND ietvaros, pārdalot finansējumu no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” (MK 17.01.2023. prot. Nr.3 54. §, 2.1.apakšpunkts)

-

219 852

219 852