Ministru kabineta darbības jomas:

 • Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika
 • Valsts pārvaldē nodarbināto profesionālās attīstības programmu izstrādāšana un īstenošana

Ministru kabineta galvenie pasākumi 2023. gadā:

 1. organizatoriski un saturiski nodrošināt MK un Ministru prezidenta darbu, koordinēt un pārraudzīt MK un Ministru prezidenta lēmumu izpildi;
 2. nodrošināt valsts pārvaldes politikas attīstību, tās efektivitātes celšanu, stiprinot labu pārvaldību, iedzīvinot inovācijas kultūru un lietotājorientētu pieeju valsts pārvaldē, vienkāršot valsts pārvaldes struktūru un standartizēt atbalsta funkcijas, uzlabot sabiedrības iesaistes mehānismu un pilnveidot mūsdienīgu valdības komunikāciju, kā arī veikt Trauksmes celšanas kontaktpunkta un Atvērtās pārvaldības Latvijas nacionālā kontaktpunkta funkcijas;
 3. veicināt valsts pārvaldes konkurētspēju un kapacitāti, nodrošinot atlīdzības reformas ieviešanu praksē, veidojot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu, kā arī centralizēti atlasīt valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītājus;
 4. nodrošināt konkurētspējīgu pamatmācību piedāvājumu valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbinātajiem, izmantojot izstrādāto mācību pārvaldības sistēmu;
 5. nodrošināt ES fondu projektu kvalitatīvu, sekmīgu un savlaicīgu īstenošanu, nodrošinot projektu vadības pastāvīgas uzraudzības pasākumus;
 6. izvērtēt NAP2027 prioritāšu īstenošanas gaitu un progresu mērķa sasniegšanā, uzraudzīt un koordinēt hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (Latvija 2030) un NAP2027 – īstenošanu, nodrošināt Ministru prezidenta ziņojuma Saeimai par Latvija 2030 un NAP2027 sagatavošanu;
 7. nodrošināt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas koordinēšanu Latvijā;
 8. ieviest MK konceptuāli atbalstītās izmaiņas publisku personu kapitālsabiedrību pārvaldībā, izstrādāt jaunas iniciatīvas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidošanai atbilstoši OECD vadlīnijām un labajai praksei un nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju.

 Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam

Grafiks ar datiem un zaļiem stabiņiem

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

147,5

144

180

179

180

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

126,5

134

170

170

170

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

10

10

9

10

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2023. gadā

2024. gadā

2025. gadā

1.

Valdības centra stiprināšana

1 875 000

1 875 000

1 875 000

MK

13.01.2023. prot.Nr.2  1.§

2.punkts

Spēcināt valdības centru, stiprinot Valsts kancelejas un Ministru prezidenta biroja kapacitāti

1 875 000

1 815 795

1 815 795

Nodrošināts Krievijas un Baltkrievijas informatīvās telpas monitorings, sagatavotas un novadītas mācības par stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību, kā arī darbojas Publiskās pārvaldes līderības programma

Sagatavots informatīvās telpas pārskats (skaits)

40

40

40

Sagatavotas un novadītas mācības valsts pārvaldes un/vai pašvaldību darbiniekiem (skaits)

9

12

12

Augstākā līmeņa vadītāji, kuri piedalījušies Publiskās pārvaldes līderības mācību programmā (skaits)

100

150

150

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

Nodrošināt izmaksu pieauguma segšanu Valsts administrācijas skolā

-

59 205

59 205

Kompensēts energoresursu cenu pieaugums

Segts siltumenerģijas un elektroenerģijas cenu pieaugums (%)

-

100

100

19.00.00 Valsts administrācijas skola

2.

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību                                                

264 337

352 449

352 449

MK

13.01.2023. prot.Nr.2  1.§

2.punkts

Stiprināt kapacitāti, nodrošinot arī konkurētspēju ar darba tirgu

264 337

352 449

352 449

Attiecīgās mēnešalgas skalas minimuma nodrošināšana visiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem

Visiem nodarbinātajiem no 01.04.2023. mēnešalga nav zemāka par 2023.gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimumu (%)

100

100

100

Konkurētspējīga atalgojuma valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem ekspertiem un iestādes darbībai stratēģiski svarīgiem amatiem nodrošināšana

Eksperti, kuri nodarbināti iestādei stratēģiski svarīgos amatos un kuriem mēnešalga tiek noteikta virs 2023. gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimālā apmēra no kopējā nodarbināto skaita iestādē (%)

100

100

100

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

263 298

351 064

351 064

19.00.00 Valsts administrācijas skola

1 039

1 385

1 385

3.

Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023.gadā

20 000

-

-

MK

13.01.2023. prot.Nr.2  1.§

2.punkts

Nodrošināt Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā norisi

20 000

-

-

Noorganizēta starptautiska konference

Noorganizēta konference (skaits)

1

-

-

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

Kopā

2 159 337

2 227 449

2 227 449

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministru kabinets 2023. gadam, salīdzinot ar 2022. gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

 1. izslēgta apakšprogramma 70.09.00 “Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana “;
 2. izslēgta apakšprogramma 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti”;
 3. izslēgta apakšprogramma 73.06.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana”;
 4. papildināta apakšprogramma 62.06.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)“;
 5. papildināta apakšprogramma 70.50.00 “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)”;
 6. papildināta apakšprogramma 74.06.00 “Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi”;
 7. papildināta apakšprogramma 74.50.00 “Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai”.