Programmas mērķis:

  • Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija.

Galvenās aktivitātes:

  1. koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
  2. dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
  3. nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
  4. nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Aizsardzības politikas īstenošana

Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos

20

20

20

20

20

Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs )Ā)

17 (L)

12 (Ā)

19 (L)

20 (Ā)

20 (L)

25 (Ā)

20 (L)

25 (Ā)

20 (L)

25 (Ā)

Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus uzrauga CERT.lv)

-

960 000

1 350 000

1 500 000

1 650 00

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 745 149

13 043 095

12 867 314

12 802 825

12 951 825

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 702 054

 

-175 781

 

-64 489

 

149 000

 

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,5

 

-1,3

 

-0,5

 

1,2

 

Atlīdzība, euro

808 014

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

41

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 626

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 126

 

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 079 789

10 904 008

-175 781

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

9 969 612

9 769 612

-200 000

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību sadaļā “Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” pasākumam “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra rīkojuma Nr.32 "Par finansējuma piešķiršanu Ķeguma novada domei pašvaldības autoceļa "Lielvārde-Misiņi" tehniskā projekta aktualizācijai un autoceļa rekonstrukcijai" 1.2.apakšpakšpunktu (līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”)

9 969 612

9 769 612

-200 000

Citas izmaiņas

1 110 177

1 134 396

24 219

Izdevumu izmaiņas 2015.gada uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Paaugstinātas gatavības spēku  un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27§ 2.punktu

272 370

394 602

122 232

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūra aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS)” ietvaros, lai nodrošinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūru aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokolu Nr.43 3§ 10.1.apakšpunktu

672 794

704 794

32 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

165 013

35 000

-130 013

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", t.sk. saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta prot.Nr.15 2.§, lai nodrošinātu CERT.LV darbību

-

35 000

35 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”

165 013

-

-165 013