Programmas mērķis:

  • virzīt rīcībspējīgu reģionu un pašvaldību attīstību, nodrošinot publisko pakalpojumu un IKT risinājumu pieejamību, tādējādi veicinot sociāli ekonomisko izaugsmi visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt iedzīvotājiem, atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, publisko pakalpojumu pieejamību, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu;
  2. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) uzturēšanu, kas sevī ietver datu apmaiņas risinājumu darbināšanu pašvaldību funkciju izpildei;
  3. nodrošināt valsts budžetā 2020. gadam paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un 24 stundu palīdzības dienesta pakalpojumus;
  4. nodrošināt Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv koplietošanas platformu;
  5. veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
  6. nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos;
  7. nodrošināt Nacionālā kontaktpunkta remigrācijas jautājumos izveidi un pārraudzību;
  8. līdz 2021. gadam īstenot vietējo pašvaldību reformu, apvienojot pašvaldības ilgtspējīgākās un ekonomiski spēcīgākās vienībās, kas spēj nodrošināt likumā minēto pašvaldību autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā.

Programmas izpildītāji: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (finansējums paredzēts arī plānošanas reģioniem).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināti VRAA datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām

VISS pieejamo valsts reģistru datu apmaiņas servisu skaits

42

48

55

60

62

Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa izmantojot VRAA koplietošanas platformas, %

100

100

100

100

100

Datu apmaiņu servisu izsaukumu skaits gadā (milj.)

-

45

50,5

60

60,5

Elektroniskā pakalpojuma “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” veikto maksājumu skaits

42 537

50 000

65 000

70 000

70 000

Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem

Pakalpojumu sniedzēju skaits (pašvaldību publiskās bibliotēkas)

812

811

808

805

800

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

8,671

8

8

9

9

Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā

Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu skaits)

16

12

12

12

12

Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana

Projektu skaits, kuriem tiek nodrošināta rezultātu uzturēšana

-

20

24

24

24

Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu

Izveidoti jauni un uzturēti Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (% no attīstības centru skaitā):

 

Izveidoti jauni un uzturēti esošie novadu nozīmes VPVKAC ( % no novadu attīstības centru skaita)

85

87

87

87

87

Izveidoti jauni un uzturēti esošie reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)

36

36

36

36

36

Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros ikgadēji pieprasīto pakalpojumu gadījumu kopskaits

82 581

60 000

60 000

70 000

70 000

Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu pasākumu īstenošana

Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana

1

1

-

-

-

Nacionālais kontaktpunkts remigrācijas sekmēšanai2

Izveidots nacionālais kontaktpunkts remigrācijas jautājumos un nodrošināta tā darbība (skaits)

-

-

1

1

1

Piezīmes.

Valsts budžeta izpildes analīzē par 2018.gada 12 mēnešiem bija norādīti provizoriskie izpildes dati (3,5), tagad norādīta faktiskā izpilde

Jauns darbības rezultāts

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

6 099 960

4 619 758

3 939 447

11 053 333

3 067 073

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 480 202

-680 311

7 113 886

-7 986 260

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-24,3

-14,7

180,6

-72,3

Atlīdzība, euro

110 814

142 180

112 072

81 544

81 544

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

5

4

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 795

2 370

2 335

2 265

2 265

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

10 195

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2515 578

1835 267

-680 311

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1253 528

1253 528

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošana (2020.gadam viena amata vieta, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu, ņemot vērā VVD optimizāciju) (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

-

1118 528

1 118 528

Nozaru valsts pētījuma programmas (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

-

135 000

135 000

Citas izmaiņas

2 515 578

581 739

-1933 839

Finansējuma samazinājums 2017.-2019.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstības nodrošināšanai” (priekšlikums 2.lasījumam)

1 550 000

-

-1 550 000

Pasākums “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums - infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

574 406

574 406

Finansējuma samazinājums 2019.-2021.gada prioritārajam pasākumam “Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai” (MK 08.02.2019. sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts) (divas amata vietas)

500 000

-

-500 000

Finansējuma samazinājums 2019.-2021.gada prioritārajam pasākumam “Ģimenei draudzīga pašvaldība” (priekšlikums 2.lasījumam)

382 078

-

-382 078

Finansējuma samazinājums Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas digitālās transformācijas “Going Digital in Latvia” projekta strukturizēšanas un starpposmu nodevumu izvērtēšanas nodrošināšanai (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 68.§)

70 000

-

-70 000

Finansējuma samazinājums 2019.-2021.gada prioritārajam pasākumam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)” (MK 08.02.2019. sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts)

13 500

-

-13 500

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 24.08.00 “Nacionālo parku darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu 22.10.2014. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas “Par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību” Nr.1143/2014 ieviešanu (MK 08.02.2019. sēdes prot. Nr.6 1.§ 23.2.apakšpunkts)

-

7 333

7 333