Programmas mērķis:

  • virzīt rīcībspējīgu reģionu un pašvaldību attīstību, nodrošinot publisko pakalpojumu un IKT risinājumu pieejamību, tādējādi veicinot sociāli ekonomisko izaugsmi visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt iedzīvotājiem, atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, publisko pakalpojumu pieejamību, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu;
  2. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) uzturēšanu, kas sevī ietver datu apmaiņas risinājumu darbināšanu pašvaldību funkciju izpildei;
  3. nodrošināt valsts budžetā 2019. gadam paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un 24 stundu palīdzības dienesta pakalpojumus;
  4. nodrošināt Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv koplietošanas platformu;
  5. veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
  6. nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos;
  7. no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināta Ventspils pašvaldības pasākuma īstenošana.

Programmas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (finansējums paredzēts arī plānošanas reģioniem).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināti VRAA datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām

VISS pieejamo valsts reģistru datu apmaiņas servisu skaits

38

40

48

55

60

Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa izmantojot VRAA koplietošanas platformas, %

-

100

100

100

100

Datu apmaiņu servisu izsaukumu skaits gadā (tūkst.)

37 828

24 000

-

-

-

Datu apmaiņu servisu izsaukumu skaits gadā (milj.)

-

-

45

50,5

60

Elektroniskā pakalpojuma “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” veikto maksājumu skaits

26 628

17 000

50 000

65 000

70 000

Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits)

255

210

-

-

-

Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem

Pakalpojumu sniedzēju skaits (pašvaldību publiskās bibliotēkas)

812

811

811

811

811

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

3,2

3,2

8

8

9

Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā

Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu skaits)

24

8

12

12

12

Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums Kurzemes, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionos (plānošanas reģionu teritoriju skaits)

4

4

-

-

-

Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana

Plānošanas reģionu skaits, kas nodrošina pabeigto projektu uzturēšanu

5

5

-

-

-

Projektu skaits, kuriem tiek nodrošināta rezultātu uzturēšana

-

-

20

20

20

Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu

Izveidoti jauni un uzturēti Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (% no attīstības centru skaitā):

 

Izveidoti jauni un uzturēti esošie novadu nozīmes VPVKAC ( % no novadu attīstības centru skaita)

81

87

87

87

87

Izveidoti jauni un uzturēti esošie reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)

20

26

36

36

40

Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros ikgadēji pieprasīto pakalpojumu gadījumu kopskaits

110 000

50 000

60 000

60 000

70 000

Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu pasākumu īstenošana

Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana

1

1

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 657 446

6 138 713

4619758

2 111 513

2 111 513

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 481 267

- 1 518 955

-2 508 245

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

67,8

-24,7

-54,3

-

Atlīdzība, euro

47 734

133 162

142 180

72 094

72 094

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

5

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 628

1 732

2 370

2 003

2 003

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 651

91 583

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 542 729

1 023 774

-1 518 955

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

939 107

939 107

Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts) (2019.gadam divas amata vietas, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu,ņemot vērā VVD optimizāciju)

-

500 000

500 000

Ģimenei draudzīga pašvaldība (priekšlikumi Nr.68 un 69 2.lasījumam) (1/4 amata vietas)

-

382 078

382 078

Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai "Reģionālās remigrācijas koordinators") (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts) (viena amata vieta, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu, ņemot vērā VVD optimizāciju)

-

57 029

57 029

Citas izmaiņas

2 542 729

84 667

-2 458 062

Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam “Atbalsta pasākums ražošanas atkritumu ilgtspējīgai apsaimniekošanai” (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)

900 000

-

-900 000

Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam ""Latvijas Goda ģimenes gads" projekta īstenošanai" (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)

800 000

-

-800 000

Finansējuma samazinājums pasākumam “Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana”(MK 13.12.2016. rīkojums Nr.769 un KM 25.05.2017. vēstule Nr.4.4-10/1186 (transferts no Kultūras ministrijas))

331 703

-

-331 703

Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Ģimenei draudzīga pašvaldība" (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)

261 004

-

-261 004

Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšanai Latgalē" (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)

120 000

-

-120 000

Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Programma bērnam drošs bērnudārzs" (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)

91 951

-

-91 951

Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators"" (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)

38 059

-

-38 059

Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)

12

-

-12

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale no programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība", lai nodrošinātu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas digitālās transformācijas "Going Digital in Latvia" projekta strukturizēšanu, starpposmu nodevumu izvērtēšanu (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 68.§ 2.2. apakšpunkts)

-

70 000

70 000

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana", lai nodrošinātu 22.10.2014. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas "Par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību" Nr.1143/2014 ieviešanu (08.02.2019. MK sēdes prot. Nr.6 1.§ 23.2.apakšpunkts)

-

14 667

14 667