Programmas mērķis:

  • virzīt rīcībspējīgu reģionu un pašvaldību attīstību, nodrošinot publisko pakalpojumu un IKT risinājumu pieejamību, tādējādi veicinot sociāli ekonomisko izaugsmi visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt iedzīvotājiem, atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, publisko pakalpojumu pieejamību, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu;
  2. nodrošināt  Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) uzturēšanu, kas sevī ietver datu apmaiņas risinājumu darbināšanu pašvaldību funkciju izpildei;
  3. nodrošināt valsts budžetā 2018. gadam paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un 24 stundu palīdzības dienesta pakalpojumus;
  4. nodrošināt Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv koplietošanas platformu;
  5. veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
  6. nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos;
  7. no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināta Ventspils pašvaldības pasākuma īstenošana.

Programmas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (finansējums paredzēts arī plānošanas reģioniem).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināti VRAA datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām

VISS pieejamo valsts reģistru datu apmaiņas servisu skaits

-

26

40

43

47

Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa izmantojot VRAA koplietošanas platformas, %

-

-

100

100

100

Datu apmaiņu servisu izsaukumu skaits gadā (tūkst.)

-

20 000

24 000

25 000

25 500

Elektroniskā pakalpojuma “Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa tiešsaistē” veikto maksājumu skaits

-

15 000

17 000

19 000

19 000

Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits)

-

50

210

220

225

Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem

Pakalpojumu sniedzēju skaits (pašvaldību publiskās bibliotēkas)

812

811

811

811

811

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

-

3,2

3,2

3,2

3,2

Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā

Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu skaits)

-

8

8

8

8

Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums Kurzemes, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionos (plānošanas reģionu teritoriju skaits)

-

4

4

4

4

Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana

Plānošanas reģionu skaits, kas nodrošina pabeigto projektu uzturēšanu

5

5

5

5

5

Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu

Izveidoti jauni un uzturēti Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (% no attīstības centru skaitā):

 

Izveidoti un uzturēti jauni novadu nozīmes VPVKAC (% no novadu attīstības centru skaita)

-

87

87

87

100

Izveidoti un uzturēti jauni reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)

-

14

26

36

36

Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros pieprasīto pakalpojumu gadījumu kopskaits

-

40 000

50 000

60 000

60 000

Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu pasākumu īstenošana

Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana

-

1

1

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 526 512

3 595 801

6 138 713

3 595 984

2 045 984

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

2 069 289

  2 542 912

-2 542 729

-1 550 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

135,6

70,7

-41,4

-43,1

Atlīdzība, euro

41 383

41 383

133 162

41 566

41 566

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 724

1 724

1 732

1 732

1 732

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

91 583

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 542 912

2 542 912

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 211 014

2 211 014

Atbalsta pasākums ražošanas atkritumu ilgtspējīgai apsaimniekošanai (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)

-

900 000

900 000

"Latvijas Goda ģimenes gads" projekta īstenošanai (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)

-

800 000

800 000

Ģimenei draudzīga pašvaldība (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)

-

261 004

261 004

Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšanai Latgalē (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)

-

120 000

120 000

Programma bērnam drošs bērnudārzs (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)

-

91 951

91 951

Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)

-

38 059

38 059

Citas izmaiņas

-

331 898

331 898

Finansējuma palielinājums pasākumam “Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana” atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769 un KM 25.05.2017. vēstulei Nr.4.4-10/1186 (transferts no Kultūras ministrijas)

-

331 703

331 703

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

195

195