Programmas mērķis:

  • virzīt rīcībspējīgu reģionu un pašvaldību attīstību, nodrošinot publisko pakalpojumu un IKT risinājumu pieejamību, tādējādi veicinot sociāli ekonomisko izaugsmi visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt iedzīvotājiem, atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, publisko pakalpojumu pieejamību, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu;
  2. nodrošināt  Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) uzturēšanu, kas sevī ietver datu apmaiņas risinājumu darbināšanu pašvaldību funkciju izpildei;
  3. nodrošināt valsts budžetā 2017. gadam paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un 24 stundu palīdzības dienesta pakalpojumus;
  4. nodrošināt vienotas valsts un pašvaldību portāla www.latvija.lv koplietošanas platformu;
  5. veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
  6. nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos’;
  7. no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināta Ventspils pašvaldības pasākuma īstenošana.

Programmas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (finansējums paredzēts arī plānošanas reģioniem).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināti VRAA datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām

VISS pieejamo valsts reģistru datu apmaiņas servisu skaits

-

-

26

27

30

Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa izmantojot VRAA koplietošanas platformas

-

-

-

100%

100%

Datu apmaiņu servisu izsaukumu skaits gadā (tūkst.)

-

-

20 000

22 000

25 000

Elektroniskā pakalpojuma "Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksa tiešsaistē" veikto maksājumu skaits

-

-

15 000

17 000

19 000

Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits)

-

-

50

55

60

Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem

Pakalpojumu sniedzēju skaits (pašvaldību publiskās bibliotēkas)

865

812

811

811

811

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

-

-

3,2

3,2

3,2

Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā

Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu skaits)

-

-

8

8

8

Uzņēmējdarbības institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums Kurzemes, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionos (plānošanas reģionu teritoriju skaits)

-

-

4

4

4

Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana

Plānošanas reģionu skaits, kas nodrošina pabeigto projektu uzturēšanu

5

5

5

5

5

Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu

Izveidoti jauni un uzturēti Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (% no attīstības centru skaitā):

 

Izveidoti un uzturēti jauni novadu nozīmes VPVKAC ( % no novadu attīstības centru skaita)

-

-

87

100

100

Izveidoti un uzturēti jauni reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)

-

-

14

26

36

Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centros pieprasīto pakalpojumu gadījumu kopskaits

-

-

40 000

50 000

60 000

Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu pasākumu īstenošana

Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta nozīmīgu pasākumu īstenošana

-

-

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam
 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 842 668

1 536 564

3 595 801

3 595 801

3 595 801

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-306 104

2 059 237

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16,6

134,0

-

-

Atlīdzība, euro

33 794

41 383

41 383

41 383

41 383

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 408

1 724

1 724

1 724

1 724

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 530

2 072 767

2 059 237

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

 

1 550 000

1 550 000

Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstības nodrošināšanai saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

 

1 550 000

1 550 000

Citas izmaiņas

-

433 530

433 530

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punkta (finansējuma palielinājums publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas pasākumā, kas nodrošina „vienas pieturas aģentūras” principa ieviešanu (Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri).

420 000

420 000

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.4

1 44.§ 2.punktam (finansējuma palielinājums pasākumā, kas nodrošina valsts budžeta finansējumu pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus)

 -

13 530

13 530

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

13 530

89 237

75 707

Finansējuma pārdale no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana "Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” (kapitālsabiedrība) dotācijas nodrošināšanai sakarā ar programmu mērķu precizēšanu

89 237

89 237

Finansējuma pārdale uz programmu 32.00.00 “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana”, lai nodrošinātu darbinieku atalgojumu atbilstoši noteiktajam līmenim un kategorijai pēc novērtēšanas rezultātiem (izdevumu pārskatīšanas rezultāts)

13 530

-13 530