Programmas mērķis:

virzīt rīcībspējīgu reģionu un pašvaldību attīstību, nodrošinot publisko pakalpojumu un IKT risinājumu pieejamību, tādējādi veicinot sociāli ekonomisko izaugsmi visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt iedzīvotājiem, atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, publisko pakalpojumu pieejamību, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu;
  2. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) uzturēšanu, kas sevī ietver datu apmaiņas risinājumu darbināšanu pašvaldību funkciju izpildei;
  3. nodrošināt valsts budžetā 2020. gadam paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un 24 stundu palīdzības dienesta pakalpojumus;
  4. nodrošināt Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv koplietošanas platformu;
  5. veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
  6. nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos;
  7. nodrošināt Nacionālā kontaktpunkta remigrācijas jautājumos izveidi un pārraudzību;
  8. līdz 2021. gadam īstenot vietējo pašvaldību reformu, apvienojot pašvaldības ilgtspējīgākās un ekonomiski spēcīgākās vienībās, kas spēj nodrošināt likumā minēto pašvaldību autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā.

Programmas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (finansējums paredzēts arī plānošanas reģioniem).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināti Valsts reģionālās attīstības aģentūras datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām

Valsts informācijas sistēmu savietotājā pieejami valsts reģistru datu apmaiņas servisi (skaits)

55

55

60

62

62

Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras koplietošanas platformas (%)

100

100

100

100

100

Datu apmaiņu servisu izsaukumi (skaits milj.)

50,2

50,5

60

60,5

61

Elektroniskā pakalpojuma “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” veikti maksājumi (skaits)

52 283

65 000

70 000

70 000

71 000

Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem

Pakalpojumu sniedzēju (pašvaldību publiskās bibliotēkas) (skaits)

811

808

805

800

800

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

8,7

8

9

9

9

Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā

Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (skaits)

12

12

12

12

12

Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana

Projekti, kuriem tiek nodrošināta rezultātu uzturēšana (skaits)

21

24

36

42

45

Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu1

Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros ikgadēji pieprasīti pakalpojumu gadījumi (kopskaits)

92 125

60 000

70 000

70 000

100 000

Nacionālais kontaktpunkts remigrācijas sekmēšanai

Izveidots nacionālais kontaktpunkts remigrācijas jautājumos un nodrošināta tā darbība (skaits) 

-

1

1

1

1

Īstenota publiskās pārvaldes pilnveides pasākumu programma¹

ES fondu investīciju rezultātā pilnveidoti digitalizēti publiskās pārvaldes procesi (skaits)

20

40

60

32

53

Pilnveidota elektroniskās pārvaldes bāzes infrastruktūra2

Izveidotas/pilnveidotas IKT koplietošanas platformas publiskajā pārvaldē (skaits)

-

-

3

4

6

Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība2

Atkalizmantošanas indekss

-

-

650

675

800

Palielinās eID lietošana2

Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj. gadā)

-

-

7,5

8

8

Autentifikācijas gadījumi portālā Latvija.lv (skaits tūkst.)

-

-

900

1000

1000

Piezīmes.
1 2020.gadā plānoti grozījumi tiesību aktos (MK 04.07.2017. not. Nr.401, Nr.400), līdz ar to rezultatīvie rādītāji “Izveidoti jauni un uzturēti esošie novadu nozīmes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri (% no novadu attīstības centru skaita)” un “Izveidoti jauni un uzturēti esošie reģionālās un nacionālās nozīmes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)” nebūs aktuāli, ņemot vērā Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas procesu, attiecīgi tie no 2021.gada netiek uzrādīti.

² Jauns darbības rezultāts.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

    4 438 340

    3 939 447

  12 132 483

    3 001 126

    2 866 126

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

-498 893

8 193 036

-9 131 357

-135 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

-11,2

208,0

-75,3

-4,5

Atlīdzība, euro

       141 451

       112 072

       102 622

         72 094

         72 094

Vidējais amata vietu skaits gadā¹

                  3

                  4

                  4

                  3

                  3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

           3 929

           2 335

           2 138

           2 003

           2 003

Piezīmes.
1 Iepriekš izveidotas 1 amata vietas finansēšana 2021.gadā VARAM pasākuma “Administratīvi teritoriālās reformas īstenošana” ietvaros Administratīvi teritoriālā reforma pabeigšanas organizēšanai, socioloģiskiem pētījumiem un ziņojumiem, informatīvai kampaņai un komunikācijai.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

519 717

8 712 753

8 193 036

t. sk.:

Citas izmaiņas

519 717

8 712 753

8 193 036

Palielināti izdevumi 2020.-2022.gada prioritārajam pasākumam “Administratīvi teritoriālās reformas īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

-

7 088 972

7 088 972

Palielināti izdevumi pasākumam “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

24 914

24 914

Palielināti izdevumi pasākumam "Likteņdārza Saieta nama būvniecības pabeigšana un funkcionalitātes nodrošināšana" (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 25.1.1.apakšpunkts)

1 578 052

1 578 052

Samazināti izdevumi, ņemot vērā  finansējuma pārdali no VARAM uz TM 198 535 euro, uz LM 168 341 euro, uz IeM 66 913 euro apmērā Administratīvi teritoriālā reformas īstenošanai (MK 15.10.2019. sēdes prot.Nr.48 30.§ 3.punkts)

433 789

-433 789

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

85 928

 -

-85 928

Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma "Aptauju pārvaldības sistēma" ARKA rezultātu uzturēšanai

-

8 619

8 619

Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma "Informācijas servisu sistēma" (ISS) rezultātu uzturēšanai

 -

2 250

2 250

Palielināti izdevumi ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) ietvaros izstrādātā risinājuma "Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) informācijas sistēma" (VPVKAC IS) rezultātu uzturēšanai

9 946

9 946