Programmas mērķis:

virzīt rīcībspējīgu reģionu un pašvaldību attīstību, nodrošinot publisko pakalpojumu un IKT risinājumu pieejamību, tādējādi veicinot sociāli ekonomisko izaugsmi visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam publisko pakalpojumu pieejamību, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu;
  2. nodrošināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) uzturēšanu, kas sevī ietver datu apmaiņas risinājumu darbināšanu pašvaldību funkciju izpildei;
  3. nodrošināt valsts budžetā 2022. gadam paredzētā finansējuma administrēšanu, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu;
  4. nodrošināt Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv koplietošanas platformu;
  5. veicināt saimniecisko darbību plānošanas reģionu teritorijās;
  6. nodrošināt pabeigto projektu uzturēšanu plānošanas reģionos;
  7. nodrošināt Nacionālā kontaktpunkta remigrācijas jautājumos izveidi un pārraudzību;
  8. uzraudzīt augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu īstenošanu Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kā arī izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai;
  9. īstenot pasākumu “Pašvaldību investīciju programma”.

Programmas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (finansējums paredzēts arī plānošanas reģioniem).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināti Valsts reģionālās attīstības aģentūras datu apmaiņas risinājumi un pakalpojumi ar pašvaldībām

Valsts informācijas sistēmu savietotājā pieejami valsts reģistru datu apmaiņas servisi (skaits)

58

60

62

62

65

Pašvaldību skaita īpatsvars, ar kurām tiek nodrošināta datu apmaiņa, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras koplietošanas platformas (%)

100

100

100

100

100

Datu apmaiņu servisu izsaukumi (skaits milj.)

46,2

60

60,5

61

62

Elektroniskā pakalpojuma “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” veikti maksājumi (skaits)

56 470

70 000

70 000

71 000

71 000

Nodrošināta bezmaksas pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem bibliotēkas lietotājiem

Pakalpojumu sniedzēji (pašvaldību publiskās bibliotēkas) (skaits)

804

805

800

800

790

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

8,2

9

9

9

9,5

Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā

Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (skaits)

12

12

12

12

12

Nodrošināta plānošanas reģionu pabeigto projektu uzturēšana

Projekti, kuriem tiek nodrošināta rezultātu uzturēšana (skaits)

29

36

29

30

30

Nodrošināta publisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem atbilstoši „vienas pieturas aģentūras” principam, uzturot un attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu

Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros ikgadēji pieprasīti pakalpojumu gadījumi (skaits)

116 202

70 000

70 000

100 000

200 000

Nacionālais kontaktpunkts remigrācijas sekmēšanai

Izveidots nacionālais kontaktpunkts remigrācijas jautājumos un nodrošināta tā darbība (skaits) 

-

1

1

1

1

Īstenota publiskās pārvaldes pilnveides pasākumu programma

ES fondu investīciju rezultātā pilnveidoti digitalizēti publiskās pārvaldes procesi (skaits)1

-

60

32

53

-

Pilnveidota elektroniskās pārvaldes bāzes infrastruktūra

Izveidotas/pilnveidotas IKT koplietošanas platformas publiskajā pārvaldē (skaits)

-

3

4

6

6

Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība

Atkalizmantošanas indekss

-

650

675

800

500

Palielinās eID lietošana

Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)

-

7,5

8

8

18

Autentifikācijas gadījumi portālā Latvija.lv (skaits tūkst.)

-

900

1 000

1 000

1 000

Piezīmes.

1 Precizētā rādītāja nosaukuma redakcija, nemainot tā būtību. Rādītājs tiks izslēgts ar 2024. gadu, jo ERAF 2014 – 2020 periods ir līdz 2023. gadam, bet jaunajos fondos vēl rādītāji nav saplānoti, un iespējams pilnveidojamo procesu skaits vairs netiks mērīts.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

    3 634 890

  12 132 483

  59 468 714

    2 894 126

    2 894 126

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

8 497 593

47 336 231

-56 574 588

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

233,8

390,2

-95,1

-

Atlīdzība, euro

         92 523

       102 622

         72 094

         72 094

         72 094

Vidējais amata vietu skaits gadā

                  2

                 4

                  3

                  3

                  3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

           3 855

           2 138

           2 003

           2 003

           2 003

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9 352 597

56 688 828

47 336 231

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

 -

30 000 000

30 000 000

Palielināti izdevumi  PP “Pašvaldību investīciju programma” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

 -

30 000 000

30 000 000

Citas izmaiņas

9 352 597

26 688 828

17 336 231

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

834

-

-834

Samazināti izdevumi 2020.-2022.gada PP “Administratīvi teritoriālās reformas īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

7 773 711

-7 773 711

Palielināti izdevumi  pasākumam “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums - infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

 -

221 240

221 240

Samazināti izdevumi  pasākumam “Likteņdārza Saieta nama būvniecības pabeigšana un funkcionalitātes nodrošināšana” (MK 22.09.2020. Prot.Nr.55 38.§ 25.punkts)

1 578 052

 -

-1 578 052

Palielināti izdevumi  augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai (MK 02.06.2021. rīkojums Nr.390)

 -

23 781 583

23 781 583

Palielināti izdevumi  augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai (MK 29.06.2021. rīkojums Nr. 455)

 -

2 658 005

2 658 005

Palielināti izdevumi  pasākumam “Numerācijas datubāze - valsts informācijas sistēma, kas tiek uzturēta VAS “Elektroniskie sakari” - funkcionalitātes palielināšana, numerācijas nodevas administrēšanas sistēma"(MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 13.1.apakšpunkts)

 -

28 000

28 000