Programmas mērķis:

  • īstenot valsts tūrisma politiku un veicināt tūrisma kā tautsaimniecības nozares attīstību Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt Latvijas atpazīstamības veidošanu kā pievilcīgu tūrisma galamērķi un nodrošināt informāciju par Latviju interneta vidē;
  2. veicināt tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanu, tūrisma produktu attīstību un apmācību pasākumu organizēšanu;
  3. pilnveidot tūrisma pakalpojumu kvalitāti;
  4. iekļaut Latvijas tūrisma produktus kopējā Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma piedāvājumā.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un informācijas nodrošināšana interneta vidē

Portāla www.latvia.travel apmeklējumi (skaits)

2 539 000

2 000 000

2 200 000

2 500 000

2 500 000

Vidējais portāla apmeklēšanas laiks (minūtes)

2,2

2,5

2,5

2,5

2,5

Sagatavoti tūrisma informatīvie materiāli (veidi)

3

5

5

5

5

Tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanas veicināšana

Īstenoti apmācību pasākumi par uzņēmējdarbības attīstīšanu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

14

12

12

12

12

Īstenoti reģionālā tūrisma attīstības veicināšanas pasākumi (skaits)

3

3

3

3

3

Veicināta pakalpojumu kvalitātes attīstība

Kvalitātes attīstību veicinošie pasākumi (skaits)

-

4

4

4

4

Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumam Nr.769

Latvijas tūrisma veicināšanas un apceļošanas kampaņa, akcentējot valstiskuma attīstības ceļu tēmu (skaits)

-

1

-

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

751 881

837 835

752 813

752 813

752 813

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

85 954

-85 022

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,4

-10,1

-

-

Atlīdzība, euro

262 639

271 669

271 647

271 647

271 647

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

16

16

16

16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 333

1 415

1 399

1 399

1 399

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 672

-

3 000

3 000

3 000

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

85 022

-

-85 022

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

85 000

-

-85 000

Samazināti izdevumi no Kultūras ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanu (MK 2016.gada 13.decembra rīkojums Nr.769)

85 000

-

-85 000

Citas izmaiņas

22

-

-22

Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

22

-

-22