Programmas mērķis:

  • īstenot valsts tūrisma politiku un veicināt tūrisma kā tautsaimniecības nozares attīstību Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamību un nodrošināt informāciju interneta vidē;
  2. veicināt tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanu, tūrisma produktu attīstību un organizēt apmācību pasākumus;
  3. veicināt tūrisma pakalpojumu kvalitātes attīstību;
  4. nodrošināt Latvijas tūrisma produkta iekļaušanu kopējā Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma piedāvājumā.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un informācijas nodrošināšana interneta vidē1

Portāla www.latvia.travel apmeklējumi (skaits)

2 655 486

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Vidējais portāla apmeklēšanas laiks (min)

3,0

3,15

3,15

3,15

3,15

Sagatavoti tūrisma informatīvie materiāli (veidi)

4

5

5

5

5

Tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanas veicināšana

Īstenoti apmācību pasākumi par uzņēmējdarbības attīstīšanu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

-

-

12

12

12

Īstenoti reģionālā tūrisma attīstības veicināšanas pasākumi (skaits)

-

-

4

3

3

Veicināta pakalpojumu kvalitātes attīstība

Kvalitātes sistēmā „Q-Latvia” iesaistītie pakalpojumu sniedzēji (skaits)

68

90

100

110

120

Latvijas tūrisma produkta iekļaušana kopējā Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma piedāvājumā

Īstenotie Baltijas jūras reģiona sadarbības pasākumi (skaits)

-

-

4

4

4

1 Līdz 2016.gadam tika plānoti divi darbības rādītāji “Nodrošināta informācijas pieejamība ārvalstu un vietējiem tūristiem par tūrisma objektiem, produktiem un pakalpojumiem, uzturot un attīstot Latvijas tūrisma valsts portālu www.latvia.travel” un “Veicināta Latvijas tūrisma tēla atpazīstamība un popularizēta Latvija kā tūrisma galamērķis”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

804 697

737 048

793 109

751 483

751 483

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-67 649

56 061

-41 626

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8,4

7,6

-5,3

-

Atlīdzība, euro

261 112

270 317

270 317

270 317

270 317

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

16

16

16

16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 344

1 405

1 408

1 408

1 408

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 128

618

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

56 061

56 061

Citas izmaiņas

-

56 061

56 061

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

14 435

14 435

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2016. reģionālā tūrisma attīstībai

-

41 626

41 626