Programmas mērķis:

  • Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija.

Galvenās aktivitātes:

  1. koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
  2. dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
  3. nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
  4. nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Aizsardzības politikas īstenošana

Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos

20

20

20

20

20

Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs )Ā)

31 (L)

31 (Ā)

20 (L)

25 (Ā)

30 (L)

25 (Ā)

30 (L)

25 (Ā)

30 (L)

25 (Ā)

Darbojošos agrās brīdināšanas sistēmas sensoru skaits

-

-

53

56

60

CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (P) un apmācīto dalībnieku skaits (A)

-

-

120 (P)

7 500 (A)

125 (P)

7 750 (A)

130 (P)

8 000 (A)

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12984 741

13 477 266

13530 713

13043 414

13043 414

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

492525

53 447

-487 299

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

0,4

-3,6

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10713 357

10766 804

53 447

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

9819 612

9969 612

150 000

Izmaiņas ilgtermiņa saistību sadaļā “Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.557 (prot.Nr.50 2.§)

9 819 612

9969 612

150 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” (Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojums Nr.557 "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai"), kas tika pārdalīts 2019.gadā

-

150 000

150 000

Citas izmaiņas

893 745

797 192

-96 553

Izdevumu izmaiņas CERT.lv (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

71 320

23 810

-47 510

Samazināti izdevumi informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.19 36.§ 4.p.)

349 489

-

-349 489

Samazināti izdevumi Latvijas armijas simtgades pasākumu organizēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

50 000

-

-50 000

Izdevumu izmaiņas militārā ziņu portāla izveidei un uzturēšanai

140 000

10 000

-130 000

Izdevumu izmaiņas audiovizuālās tehnikas iegādei un uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

41 500

59 000

17 500

Izdevumu izmaiņas komandējumiem un reprezentācijas izdevumiem, kas saistīti ar NATO un sabiedroto uzturēšanos Latvijā saistībā ar starpvalstu līgumu slēgšanu

103 393

85 893

-17 500

Izdevumu izmaiņas CERT.LV darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§

120 000

269 000

149 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

18 043

349 489

331 446

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes prot.35 23.§ 6.p.)

-

349 489

349 489

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumi Nr.176)

17 500

-

-17 500

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00. “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus

543

-

-543