Programmas mērķis:

  • Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija.

Galvenās aktivitātes:

  1. koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
  2. dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
  3. nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
  4. nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Aizsardzības politikas īstenošana

Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos

20

20

20

20

20

Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs )Ā)

22 (L)

23 (Ā)

20 (L)

25 (Ā)

30 (L)

25 (Ā)

30 (L)

25 (Ā)

30 (L)

25 (Ā)

Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus uzrauga CERT.lv)

1 185 022

1 350 000

1 170 000

1 170 000

1 170 000

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

10 979 201

12 867 314

13 477 266

13 181 224

13 043 414

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 888 113

609 952

-296 042

-137 810

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,2

4,7

-2,2

-1,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

10 156 617

10 766 569

609 952

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

9 769 612

9 819 612

50 000

Izmaiņas ilgtermiņa saistību sadaļā “Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.557 (prot.Nr.50 2.§) "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai" 1.2.apakšpunktu, tajā skaitā izdevumu 150 000 euro apmērā pārdale uz programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" un izdevumu ietekme no 2018.gada pārdales 200 000 euro apmērā

9 769 612

9 819 612

50 000

Citas izmaiņas

387 005

946 957

559 952

Palielināts finansējums CERT.lv (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

71 320

71 320

Samazināti izdevumi 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros (Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokols Nr.43 3§ 10.1.p.)

349 489

-

-349 489

Palielināti izdevumi informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.19 36.§ 4.p.)

-

349 489

349 489

Palielināts finansējums Latvijas armijas simtgades pasākumu organizēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

50 000

50 000

Palielināts finansējums rekrutēšanas kampaņai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

20 000

20 000

Palielināts finansējums militārā ziņu portāla izveidei un uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

140 000

140 000

Palielināts finansējums audiovizuālās tehnikas iegādei un uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

41 500

41 500

Palielināts finansējums komandējumiem un reprezentācijas izdevumiem, kas saistīti ar NATO un sabiedroto uzturēšanos Latvijā saistībā ar starpvalstu līgumu slēgšanu (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p)

-

103 393

103 393

Izdevumu izmaiņas CERT.LV darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§

35 000

120 000

85 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

2 516

51 255

48 739

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumiem Nr.176)

-

51 255

51 255

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00. “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus

2 516

-

-2 516