Programmas mērķis:

  • Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības vadības koordinācija.

Galvenās aktivitātes:

  1. koordinē informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
  2. dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
  3. nodrošina valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
  4. nodrošina paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Aizsardzības politikas īstenošana

Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos

-

-

20

20

20

Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs (Ā)

21 (L)/ 36(Ā)

32(L)/ 32(Ā)

19 (L)/ 20 (Ā)

20 (L)/ 20 (Ā)

20 (L)/ 20 (Ā)

Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus uzrauga CERT.lv)

-

-

960 000

1 000 000

1 040 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019. gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 556 746

15 896 302

13 043 095

13 197 327

12 847 838

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 339 556

-2 853 207

154 232

-349 489

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

66,3

-17,9

1,2

-2,6

Atlīdzība, euro

512 688

772 710

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

26

40

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 643

1 610

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 410 526

12 557 319

-2 853 207

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

11 133 005

9 969 612

-1 163 393

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņu saistību sadaļā „Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” pasākumam „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” saskaņā ar 2014.gada 15.septembra MK rīkojums Nr.494 (prot.Nr.48 16.§) 5.,6. un 7.punktu un saskaņā ar 2016.gada 9.augusta Ministru kabineta sēdes prot.Nr.39 48.§

11 133 005

9 969 612

-1 163 393

Citas izmaiņas

4 277 521

2 587 707

-1 689 814

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu

987 120

699 470

-287 650

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu

24 079

29 704

5 625

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu

678 977

578 977

-100 000

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcija” ietvaros, lai nodrošinātu Paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu

353 790

261 544

-92 246

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūra aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS)” ietvaros, lai nodrošinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūra aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu

699 794

672 794

-27 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 533 761

345 218

-1 188 543

Iekšējo līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu efektīvu funkciju realizāciju

-

145 218

145 218

Iekšējo līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammām 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” un 22.12.00 “Nacionālie bruņotie spēku uzturēšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu

1 533 761

-

-1 533 761

Iekšējo līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu starptautisko projektu realizāciju un sabiedrības informēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4. apakšpunktu

-

200 000

200 000