Programmas mērķis:

Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija.

Galvenās aktivitātes:

  1. koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
  2. dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, ES un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
  3. nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
  4. nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Aizsardzības politikas īstenošana

Iemaksu veikšana starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos (skaits)

20

21

22

22

22

Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (skaits)

20

30

30

30

30

Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana ārzemēs (skaits)

28

25

25

25

25

Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)

70

75

90

95

100

CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (skaits)

123

125

130

132

135

CERT.lv speciālistu apmācītie dalībnieki (skaits)

13 619

7 750

22 500

22 700

22 900

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 721 070

15 379 260

22 696 596

23 635 058

23 955 793

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 658 190

7 317 336

938 462

320 735

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,9

47,6

4,1

1,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 969 612

19 286 948

7 317 336

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

11 969 612

14 931 712

2 962 100

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

11 969 612

14 931 712

-

ANO miera uzturēšanas spēki

1 140 352

1 140 352

-

Baltijas valstu aizsardzības koledža (BALTDEFCOL)

832 681

832 681

-

Pasaules karavīru sporta asociācija (CISM)

8 400

8 400

-

Starptautiskā muzeju asociācija (ICOM)

428

428

-

Starptautiskā militārās medicīnas padome

3 428

3 428

-

Eiropas miera mehānisms

260 401

260 401

-

Eiropas aizsardzības aģentūra (EDA)

60 717

60 717

-

Ženēvas drošības politikas centrs

21 343

21 343

-

Demokrātiskās kontroles pār bruņotajiem spēkiem centrs

20 000

20 000

-

Starptautiskā kartogrāfijas asociācija

250

250

-

Eiropas Nacionālā kartogrāfijas un kadastra aģentūra

6 467

6 887

420

IFC (Inteligence Fusion Centre)

12 806

12 806

-

NATO kiberaizsardzības sadarbības ekselences centrs

23 343

23 343

-

MCCE (Kustības koordinācijas centrs Eiropa)

15 000

15 000

-

NATO Enerģētiskās drošības izcilības centrs

20 000

20 000

-

STRATCOM (NATO Strategic Communications Centre of Excellence)

2 944 802

2 944 802

-

NATO iemaksas

4 373 951

4 291 835

   -82 116

ES satelītu centra budžets, t.sk. pensiju budžets

25 243

25 243

-

Vācijas Maršala fonds

100 000

-

-100 000

ASV pētniecības organizācija (Potomac Foundation)

100 000

-

-100 000

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābs “Ziemeļi”

2 000 000

2 000 000

-

Ieguldījumu veikšana NATO Inovāciju fondā (DIANA)

-

2 960 000

2 960 000

Starptautiskajā ģeodēzijas un ģeofizikas apvienībā (pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, MK 2022. gada 14. jūnija sēdes protokola Nr.32 6.§)

-

2 100

2 100

Sadarbība ar ārvalstu domnīcām

-

281 696

281 696

Citas izmaiņas

-

4 355 236

4 355 236

Palielināti izdevumi komandējumiem un dienesta braucieniem, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2022. gada

-

9 026

9 026

Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts ) t.sk.:

-

4 346 210

4 346 210

 komandējumu un dienesta braucienu skaita pieaugums un sadārdzinājums, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju

-

542 100

542 100

funkciju nodrošināšanai un stratēģiskai attīstībai

-

66 296

66 296

izdevumu pieaugums LATO konferences nodrošināšanai

-

20 000

20 000

kapacitātes palielinājumam kiberdrošības procesa turpināšanai (CERT) (MK 2022.gada 7.jūnija sēdes protokola Nr.30 4.§)

-

3 717 814

3 717 814