Programmas mērķis:

  • nodrošināt plānošanas reģionu, tajā skaitā uzņēmējdarbības centru darbību, lai veicinātu reģionu sociāli ekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju, ieviešanu un ieviešanas uzraudzību;
  2. nodrošināt nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  3. sagatavot, īstenot un saskaņot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus;
  4. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbību;
  5. nodrošināt informatīvos un atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā;
  6. nodrošināt kompetences celšanas pasākumus pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem;
  7. plānot un īstenot reģionālos diasporas atbalsta pasākumus, t.sk. turpināt 2018. gadā izveidotā reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkla darbību.

Programmas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts plānošanas reģioniem).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība

Izstrādātas un aktualizētas plānošanas reģionu attīstības programmas

1

-

5

-

-

Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (datu bāžu skaits)

5

5

5

5

5

Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai

-

20

12

12

12

Nodrošināta nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām1

Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām

35

30

25

25

25

Nodrošināti kompetences celšanas pasākumi pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem2

Nodrošinātas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem (apmācību skaits)

-

-

10

10

10

Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem3

Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai, skaits gadā

40

25

-

 

-

-

Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi

Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi

27

15

8

8

10

Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai4

40

20

-

-

-

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība

Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes

34

35

32

32

32

Organizēti mācību semināri darbiniekiem

10

8

9

9

9

Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai

15

15

10

10

10

Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. uzņēmējdarbību veicinošie pasākumi (pasākumu skaits)5

9

20

13

13

13

Komersanti, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)

663

800

720

720

720

Nodrošināta reģionālo koordinatoru tīkla darbība6

Nodrošināta reģionālo koordinatoru darbība (koordinatoru skaits)

-

-

5

5

5

Piezīmes.

1 Precizēts darbības rezultāts

2 Jauns darbības rezultāts

3 Darbības rezultāts turpmāk netiek plānots

4 Darbības rezultatīvais rādītājs turpmāk netiek plānots

5 Precizēts darbības rezultatīvā rādītāja nosaukums

6 Jauns darbības rezultāts

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 341 334

1 661 056

1 661 056

1 661 056

1 661 056

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

319 722

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,8

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

152 640

152 640

-

t. sk.:

Citas izmaiņas

152 640

152 640

-

Finansējuma palielinājums 2019.-2021.gada prioritārajam pasākumam "Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai "Reģionālās remigrācijas koordinators")" (MK 08.02.2019. sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts)

-

152 640

152 640

Finansējuma samazinājums remigrācijas koordinatoru darba nodrošināšanai katrā plānošanas reģionā (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 68.§)

152 640

-

-152 640