Programmas mērķis:

  • nodrošināt plānošanas reģionu, tajā skaitā uzņēmējdarbības centru darbību, lai veicinātu reģionu sociāli ekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju, ieviešanu un ieviešanas uzraudzību;
  2. nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  3. izvērtēt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem;
  4. sagatavot, īstenot un saskaņot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus;
  5. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbību;
  6. nodrošināt informatīvos un atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā.

Programmas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts plānošanas reģioniem).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība

Izstrādātas un aktualizētas plānošanas reģionu attīstības programmas

-

1

-

5

-

Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (datu bāžu skaits)

5

5

5

5

5

Veikti attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākumi

10

10

-

-

-

Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai

-

-

20

10

10

Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām

16

35

30

25

25

Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei

27

28

-

-

-

Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem

Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai, skaits gadā

39

20

25

20

20

Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi

Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi

38

15

15

10

10

Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai

18

20

20

10

10

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība

Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes

46

39

35

35

39

Organizēti mācību semināri darbiniekiem

8

6

8

5

5

Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai, konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem

542

221

-

-

-

Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai

32

15

15

15

15

Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. pasākumi (pasākumu skaits)

17

8

20

15

15

Nodrošināta piecu plānošanas reģionu Uzņēmējdarbības centru darbība

5

5

-

-

-

Komersanti, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)27

1 153

775

800

800

800

27 Redakcionāli precizēts rezultatīvā rādītāja nosaukums

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 061 056

1 448 696

1 661 056

1 661 056

1 661 056

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

387 640

212 360

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36,5

14,7

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

387 640

600 000

212 360

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

447 360

447 360

Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai "Reģionālās remigrācijas koordinators") (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts)

-

447 360

447 360

Citas izmaiņas

387 640

152 640

-235 000

Finansējuma samazinājums 2018.-2020.gada prioritārajam pasākumam "Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators"" (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 9.punkts)

387 640

-

-387 640

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale no programmas 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība", lai nodrošinātu remigrācijas koordinatora darbu katrā plānošanas reģionā (MK 11.12.2018. sēdes prot. Nr.59 68.§ 2.1.apakšpunkts)

-

152 640

152 640