Programmas mērķis:

  • nodrošināt plānošanas reģionu, tajā skaitā uzņēmējdarbības centru darbību, lai veicinātu reģionu sociāli ekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju, ieviešanu un ieviešanas uzraudzību;
  2. nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  3. izvērtēt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem;
  4. sagatavot, īstenot un saskaņot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus;
  5. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbību;
  6. nodrošināt informatīvos un atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā.

Programmas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts plānošanas reģioniem).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība

Izstrādātas un aktualizētas plānošanas reģionu attīstības programmas

-

-

1

4

4

Sagatavots pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas rezultātiem

-

-

4

-

-

Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (datu bāžu skaits)

5

5

5

5

5

Veikti attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākumi

11

11

10

10

10

Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām

18

16

35

25

25

Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei

18

28

28

28

28

Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem

Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai, skaits gadā

47

20

20

20

20

Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi

Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi

41

20

15

15

15

Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai

81

25

20

20

20

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība

Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes

40

39

39

39

39

Organizēti mācību semināri darbiniekiem

6

6

6

6

6

Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai,  konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem

251

221

221

221

221

Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai

15

15

15

15

15

Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. pasākumi (pasākumu skaits)

-

8

8

8

8

Nodrošināta piecu plānošanas reģionu Uzņēmējdarbības centru darbība

5

5

5

5

5

Uzņēmumi, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes)(skaits)

-

775

775

775

775

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

  1 061 056

  1 061 056

  1 448 696

  1 061 056

  1 061 056

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

-

387 640

-387 640

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

-

36,5

-26,8

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

387 640

387 640

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

387 640

387 640

Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.punktam)

-

387 640

387 640