Programmas mērķis:

  •  nodrošināt plānošanas reģionu, tajā skaitā uzņēmējdarbības centru darbību, lai veicinātu reģionu sociāli ekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju, ieviešanu un ieviešanas uzraudzību;
  2. nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  3. izvērtēt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem;
  4. sagatavot, īstenot un saskaņot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus;
  5. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbību;
  6. nodrošināt informatīvos un atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā.

Programmas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts plānošanas reģioniem).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2018. gada prognoze

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība

Izstrādātas un aktualizētas plānošanas reģionu attīstības programmas

4

-

-

1

4

Sagatavots pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas rezultātiem

1

-

-

4

-

Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze

5

5

5

5

5

Veikti attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākumi

-

10

10

10

10

Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām

38

18

16

35

25

Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei

10

8

28

28

28

Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem

Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai, skaits gadā

68

25

20

20

20

Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi

Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi

45

23

20

15

15

Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai

20

30

25

20

20

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība

Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes

44

34

39

39

39

Organizēti mācību semināri darbiniekiem

8

6

6

6

6

Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai1

Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai,  konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem

244

221

221

221

221

Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai

16

15

15

15

15

Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. pasākumi (pasākumu skaits)

-

-

8

8

8

Nodrošināta piecu plānošanas reģionu Uzņēmējdarbības centru darbība

-

5

5

5

5

Uzņēmumi, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes)(skaits)

-

-

775

775

775

1Precizēts darbības rezultatīvā rādītāja nosaukums

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 018 661

1 061 056

1 061 056

1 061 056

1 061 056

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

42 395

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,2

-

-

-