Programmas mērķis:

nodrošināt plānošanas reģionu, tajā skaitā uzņēmējdarbības centru darbību, lai veicinātu reģionu sociāli ekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju, ieviešanu un ieviešanas uzraudzību;
  2. nodrošināt nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  3. sagatavot, īstenot un saskaņot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus;
  4. nodrošināt plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbību;
  5. nodrošināt informatīvos un atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā;
  6. nodrošināt kompetences celšanas pasākumus pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem;
  7. plānot un īstenot reģionālos diasporas atbalsta pasākumus, t.sk. turpināt 2018.gadā izveidotā reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkla darbību.

Programmas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts plānošanas reģioniem).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība

Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (skaits)

5

5

5

5

5

Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai (skaits)

20

12

12

12

12

Nodrošināta nacionālā,  reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām

Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (skaits)

31

25

20

24

22

Nodrošināti kompetences celšanas pasākumi pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem

Nodrošinātas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem (skaits)

-

10

10

10

10

Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi

Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (skaits)

31

8

7

11

15

Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība

Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes (skaits)

37

32

28

28

28

Organizēti mācību semināri darbiniekiem (skaits)

8

9

10

10

10

Īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai

Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai (skaits)

13

10

10

10

10

Organizētas tirdzniecības misijas, nodrošināta dalība gadatirgos u.c. uzņēmējdarbību veicinošie pasākumi (pasākumu skaits)

22

13

12

12

12

Komersanti, kas iesaistīti plānošanas reģionu atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)

773

720

740

740

740

Nodrošināta reģionālo koordinatoru tīkla darbība

Reģionālie koordinatori (skaits)

5

5

5

5

5

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

    1 479 136

    1 661 056

  1 661 056

  1 661 056

    1 661 056

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

       181 920

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

             12,3

-

-

-