Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

242 389 913

235 480 861

237 787 415

267 522 661

242 955 861

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6 909 052

2 306 554

29 735 246

-24 566 800

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,9

1,0

12,5

-9,2

Atlīdzība, euro

4 981 353

5 435 825

6 330 821

6 329 904

6 329 904

Vidējais amata vietu skaits gadā

184

186

188

188

188

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2256

2 435

2 806

2 806

2 806

 

 

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot valsts kopbudžeta izpildi un uzraudzību, nodrošinot efektīvu un saimniecisku budžeta izpildi un Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību labākajai finanšu vadības praksei, kā arī maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju realizāciju un efektīvu un kvalitatīvu grāmatvedības uzskaites pakalpojumu sniegšanu valsts pārvaldes iestādēm.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt vienotas starptautisko finanšu institūciju prasībām atbilstošas klasifikācijas piemērošanu kopbudžeta plānošanā un izpildē un organizēt operatīvu, efektīvu valsts budžeta izpildes procesu;
 2. nodrošināt finanšu pārskatu atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm un kvalitatīvi izpildīt valsts statistiskās informācijas programmu;
 3. samazināt administratīvo slogu pakalpojumu saņemšanai un ar pakalpojumu administrēšanu saistītās izmaksas, nodrošinot kvalitatīvu Valsts kases pakalpojumu pieejamību neklātienē;
 4. organizēt un nodrošināt izdevumu pārskatu pārbaudi atbilstoši piešķīrējinstitūciju noteiktajām prasībām un Latvijas Republikas tiesību aktiem;
 5. attīstīt grāmatvedības uzskaites centralizācijas pakalpojumu un personālvadības tehnisko risinājumu atbilstoši vienotiem uzskaites pamatprincipiem, optimizējot finanšu informācijas tehnoloģiju un cilvēkresursu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta izpildes, budžeta naudas plūsmas uzskaites un izpildes principi un saņemts ārējo auditoru un sadarbības partneru pozitīvs vērtējums par budžeta izpildes procesa kvalitāti, operatīvu uzskaiti, savlaicīgu un pietiekamu kontroli

Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%)

63

85

85

88

89

Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)

-

85

85

85

85

Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)

-

60

65

70

70

Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu

Ārējo auditoru novērtējums1 par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par “2”

2

2

2

2

2

Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)

8

9

11

11

11

Piezīmes.

1 Novērtējuma kategorijas atbilstoši Eiropas Savienības fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (“1” – darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi; “2” – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi; “3”– darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi; “4”– nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

7644 134

7840 577

9293 084

9501 830

10456 830

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

196 443

1452 507

208 746

955 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,6

18,5

2,2

10,1

Atlīdzība, euro

4981 353

5435 825

6330 821

6329 904

6329 904

Vidējais amata vietu skaits gadā

184

186

1881

188

188

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 256

2 435

2 8062

2 806

2 806

Piezīmes.

1 2 amata vietas pārceltas no apakšprogrammas 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”

2 Ņemot vērā pārdalīto finansējumu jaunu amata vietu izveidei, par kuru lēmums tiks pieņemts gada laikā, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

146 411

1598 918

1452 507

Citas izmaiņas

146 411

1598 918

1452 507

Samazināti izdevumi grāmatvedības uzskaites pakalpojuma nodrošināšanai

145 100

-

-145 100

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados plānotās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

1 169

-

-1 169

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

142

-

-142

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

1598 918

1598 918

Palielināti izdevumi Valsts kases kapacitātes stiprināšanai starptautisko un LV sankciju un NILLTFN prasību ieviešanai un SAP migrācijai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)

-

668 942

668 942

Palielināti izdevumi grāmatvedības uzskaites pakalpojuma nodrošināšanai jauniem klientiem (tajā skaitā 2 amata vietu izveidei), finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)

-

929 976

929 976

 

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

 • savlaicīgi nodrošināt finanšu resursu pieejamību finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un vienlaikus sekmējot iekšējā finanšu tirgus attīstību.

Galvenās aktivitātes:

 1. investoru attiecību jomā turpināt diversificēt investoru bāzi finanšu resursu pieejamības un aizņemšanās iespēju nodrošināšanai, uzturot regulāru dialogu ar esošo investoru sabiedrību (Eiropā, ASV, Āzijā), kā arī veicot pasākumus investoru bāzes paplašināšanai;
 2. valsts vērtspapīru tirgus attīstības jomā aizņemšanās iespēju un iespējami izdevīgu nosacījumu nodrošināšanai:
  • veikt pasākumus, kas vērsti uz valsts vērtspapīru likviditātes uzlabošanu, vienlaikus uzturot primāro dīleru sistēmu Latvijā;
  • sniegt ieguldījumu iespējas privātpersonām/iedzīvotājiem, uzturot regulāru krājobligāciju piedāvājumu;
 3. valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa pilnveidošanai atbilstoši labākajai finanšu tirgus praksei:
  • paplašināt izmantojamo finanšu instrumentu klāstu, kā arī nodrošināt nepieciešamo informācijas sistēmu atbalstu attiecīgu darījumu veikšanai;
  • uzturēt un attīstīt ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem un jauniem sadarbības partneriem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus

Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme1 nepārsniedz līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējo rādītāju attiecīgajā gadā (Latvijas rādītāja minimālā pozitīvā novirze no eirozonas vidējā rādītāja, bāzes punktos)

-84

0

0

0

0

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu2 nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 30 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)3

-73

30

30

30

30

Uzturēts valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgus dalībniekiem

Valsts vērtspapīru, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem, apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)4,5

-42

0

0

0

0

Piezīmes.

Saskaņā ar Stabilitātes programmas metodoloģiju rādītāju nosaka, dalot kārtējā gada attiecīgās valsts vispārējās valdības parāda procentu izdevumus ar iepriekšējā gada vispārējās valdības parāda apjomu (izmantojot EUROSTAT datus pēc EKS 2010 metodoloģijas).

2 Attiecības vērtību nosaka procentos, dalot n gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” veikto procentu izdevumu summu (kas samazināta par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta, vērtspapīru emisijas brīdī fiksēto prēmiju un ieņēmumiem no aizņēmumiem, kuriem ir noteikta negatīva procentu likme) ar valsts konsolidētā parāda apjomu uz n-1 gada beigām (tam pieskaitot Valsts kases administrētajiem ārējiem aizņēmumiem un parāda vērtspapīriem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu).

3 Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp kārtējā gada un iepriekšējā gada attiecības vērtību, kuras ir noteiktas saskaņā ar 2.atsaucē minēto aprēķina metodiku. Rezultatīvā rādītāja pārsniegšana attiecīgajā gadā ir pieļaujama tikai gadījumā, ja attiecīgajā gadā valsts parāda vadības ietvaros tiek veikti darījumi, kuru rezultātā samazinās procentu izdevumi vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Pieļaujama atkāpe, veicot negatīvas neto emisijas kārtējā gada ietvaros, ja tā attiecīgajā apmērā tiek kompensēta, plānojot nākamā gada aizņemšanās apjomus iekšējā tirgū. Rādītājs noteikts atbilstoši finanšu ministra 12.02.2019. apstiprinātajai Valsts parāda un naudas līdzekļu vadības stratēģijai.

Rādītāja nosaukums līdz 2019.gadam “Iekšējā aizņēmuma vērstpapīru apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērstpapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

234745 779

227640 284

228494 331

258020 831

232499 031

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7105 495

854 047

29526 500

-25521 800

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,0

0,4

12,9

-9,9

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

227640 284

228494 331

854 047

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

227640 284

228494 331

854 047

Procentu izdevumi

223876 684

224876 684

1000 000

Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi

3763 600

3617 647

-145 953