Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

265 057 786

245 179 477

235 480 861

266 188 497

286 188 497

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-19 878 309

-9 698 616

30 707 636

20 000 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,5

-4,0

13,0

7,5

Atlīdzība, euro

4 825 940

4 981 804

5 435 825

5 434 656

5 434 656

Vidējais amata vietu skaits gadā

184

185

186

186

186

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 186

2 244

2 435

2 435

2 435

 

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot valsts kopbudžeta izpildi un uzraudzību, nodrošinot efektīvu un saimniecisku budžeta izpildi un Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību labākajai finanšu vadības praksei, kā arī maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju realizāciju.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt vienotas starptautisko finanšu institūciju prasībām atbilstošas klasifikācijas piemērošanu kopbudžeta plānošanā un izpildē un organizēt operatīvu, efektīvu valsts budžeta izpildes procesu;
 2. nodrošināt finanšu pārskatu atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm un kvalitatīvi izpildīt valsts statistiskās informācijas programmu;
 3. samazināt administratīvo slogu pakalpojumu saņemšanai un ar pakalpojumu administrēšanu saistītās izmaksas, nodrošinot kvalitatīvu Valsts kases pakalpojumu pieejamību neklātienē;
 4. organizēt un nodrošināt izdevumu pārskatu pārbaudi atbilstoši piešķīrējinstitūciju noteiktajām prasībām un Latvijas Republikas tiesību aktiem;
 5. attīstīt grāmatvedības uzskaites centralizācijas pakalpojumu un personālvadības tehnisko risinājumu atbilstoši vienotiem uzskaites pamatprincipiem, optimizējot finanšu informācijas tehnoloģiju un cilvēkresursu izmantošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta izpildes, budžeta naudas plūsmas uzskaites un izpildes principi un saņemts ārējo auditoru un sadarbības partneru pozitīvs vērtējums par budžeta izpildes procesa kvalitāti, operatīvu uzskaiti, savlaicīgu un pietiekamu kontroli

Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%)

63

63

85

85

88

Valsts statistikas programmā ietverto finanšu datu laikrindu atbilstība Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām (% no uz Valsts kasi attiecināmiem Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību rādītājiem)4

-

-

100

100

100

Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)5

87,5

85

85

85

85

Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti (% no aptaujāto klientu skaita)6

-7

85

60

65

70

Efektīvi un operatīvi nodrošināts valsts budžeta izpildes process

Visu nacionālajā valūtā (euro) iesniegto maksājumu rīkojumu izpilde e-vidē nodrošināta vienas darba dienas laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un summas (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot darba dienā no klientiem saņemtos maksājumus euro valūtā pret darba dienā izpildītajiem maksājumu rīkojumiem)

-

100

100

100

100

Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu

Ārējo auditoru novērtējums8 par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par “2”

2

2

2

2

2

Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)

4

8

9

11

11

4 Noteikts jauns rezultatīvais rādītājs: atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) pieprasījumam un norādījumiem Valsts kase 15.06.2018. iesniedza CSP aktualizēto pašnovērtējuma anketu, kurā visiem Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību rādītājiem atbilstība ir norādīta kā ieviesta (t.i., atbilstība 100% gan 2017., gan 2018.gadā). Sākot ar 2019.gadu, atbilstoši jaunajai “Oficiālās statistikas programmai 2019.-2021.gadam” Valsts kases finanšu pārskati par valsts un pašvaldību budžetu izpildi un valsts parādu aizstāti ar datu laikrindām par Centrālās valdības darījumiem, Centrālās valdības parādu un Vispārējās valdības darījumiem.

5 Saskaņā ar Valsts kases kvalitātes vadības sistēmu reglamentējošajos dokumentos noteikto klientu apmierinātības pētījumu veic ne retāk kā reizi trijos gados. Pēc nepieciešamības veic gan visaptverošas klientu aptaujas, gan aptaujas konkrēta pakalpojuma un klientu segmenta apmierinātības un vajadzību apzināšanai.

6 Precizēts rezultatīvā rādītāja nosaukums un tā skaitliskās vērtības: ņemot vērā, ka jaunā pakalpojuma sākotnēji noteiktais rādītājs bija balstīts uz Finanšu ministrijas resora klientu apkalpošanas apmierinātības pētījuma pamata, tomēr pakalpojuma ieviešanas un pielāgošanas procesā konstatēts, ka pilotprojekta ieviešanas sākumposmā nav iespējams sasniegt pirms pakalpojuma uzsākšanas izvirzītos klientu apkalpošanas apmierinātības rādītājs.

7 2017.gadā aptaujas veikšanas nepieciešamība nav identificēta, jo 2016.gadā Valsts kases organizētās klientu aptaujas par sniegtā grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti rezultatīvais rādītājs sasniedza 100%.

8 Novērtējuma kategorijas atbilstoši Eiropas Savienības fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (“1” – darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi; “2” – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi; “3”– darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi; “4”– nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi).

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

7 157 040

7 699 201

7 840 577

7 694 166

7 694 166

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

542 161

141 376

-146 411

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,6

1,8

-1,9

-

Atlīdzība, euro

4 825 940

4 981 804

5 435 825

5 434 656

5 434 656

Vidējais amata vietu skaits gadā

184

185

1869

186

186

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 186

2 244

2 435

2 435

2 435

9Vienas amata vieta pārcelta no programmas 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

346 349

487 725

141 376

t. sk.:

Citas izmaiņas

346 349

487 725

141 376

Palielināti izdevumi atlīdzībai augsti kvalificētu ekspertu piesaistei atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem pieaugumam

-

300 000

300 000

Palielināti izdevumi grāmatvedības uzskaites pakalpojuma nodrošināšanai

-

187 104

187 104

Palielināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

621

621

Samazināti izdevumi, 2018.gadā pabeidzot JPI “Finanšu uzskaites procesu standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs nodrošināšana” īstenošanu

344 336

-

-344 336

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

2 013

-

-2 013

 

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

 • savlaicīgi nodrošināt finanšu resursu pieejamību finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un vienlaikus sekmējot iekšējā finanšu tirgus attīstību.

Galvenās aktivitātes:

 1. investoru attiecību jomā turpināt diversificēt investoru bāzi finanšu resursu pieejamības un aizņemšanās iespēju nodrošināšanai, uzturot regulāru dialogu ar esošo investoru sabiedrību (Eiropā, ASV, Āzijā), kā arī veicot pasākumus investoru bāzes paplašināšanai;
  • valsts vērtspapīru tirgus attīstības jomā aizņemšanās iespēju un iespējami izdevīgu nosacījumu nodrošināšanai:
  • veikt pasākumus, kas vērsti uz valsts vērtspapīru likviditātes uzlabošanu, vienlaikus uzturot primāro dīleru sistēmu Latvijā;
  • sniegt ieguldījumu iespējas privātpersonām/ iedzīvotājiem, uzturot regulāru krājobligāciju piedāvājumu;
 2. atbilstoši labākajai finanšu tirgus praksei pilnveidot valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesu:
  • paplašināt izmantojamo finanšu instrumentu klāstu, kā arī nodrošināt nepieciešamo informācijas sistēmu atbalstu attiecīgu darījumu veikšanai;
  • uzturēt un attīstīt ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem un jauniem sadarbības partneriem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus

Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme10 nepārsniedz līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējo rādītāju attiecīgajā gadā (Latvijas rādītāja minimālā pozitīvā novirze no eirozonas vidējā rādītāja, bāzes punktos)

-

0

0

0

0

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu11 nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 30 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)12

-44

30

30

30

30

Likviditātes finansējums13 nav zemāks par likviditātes rezervi (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot katra mēneša likviditātes finansējuma apjomu pret attiecīgā mēneša likviditātes rezervi14)

180

100

100

100

100

Uzturēts valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgus dalībniekiem

Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms15 apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)

107,31

0

0

0

0

10 Saskaņā ar Stabilitātes programmas metodoloģiju rādītāju nosaka, dalot kārtējā gada attiecīgās valsts vispārējās valdības parāda procentu izdevumus ar iepriekšējā gada vispārējās valdības parāda apjomu (izmantojot EUROSTAT datus pēc EKS 2010 metodoloģijas).

11Attiecības vērtību nosaka procentos, dalot n gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” veikto procentu izdevumu summu (kas samazināta par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta, vērtspapīru emisijas brīdī fiksēto prēmiju un ieņēmumiem no aizņēmumiem, kuriem ir noteikta negatīva procentu likme) ar valsts konsolidētā parāda apjomu uz n-1 gada beigām (tam pieskaitot Valsts kases administrētajiem ārējiem aizņēmumiem un parāda vērtspapīriem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu).

12Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp kārtējā gada un iepriekšējā gada attiecības vērtību, kuras ir noteiktas saskaņā ar 2.atsaucē minēto aprēķina metodiku. Rezultatīvā rādītāja pārsniegšana attiecīgajā gadā ir pieļaujama tikai gadījumā, ja attiecīgajā gadā valsts parāda vadības ietvaros tiek veikti darījumi, kuru rezultātā samazinās procentu izdevumi vidējā termiņā un ilgtermiņā.

13Attiecīgā mēneša likviditātes rezerves izpildei nepieciešamais finansējums, kuru atbilstoši spēkā esošajai Naudas līdzekļu vadības stratēģijai veido likvīdie naudas līdzekļi un likviditātes nodrošināšanas darījumi (piem., 21 dienas parādzīmju emisija, attiecīgā mēneša ietvaros veicamie īstermiņa aizņemšanās darījumi).

14 Finansējuma apjoms, kas nepieciešams valsts budžeta un saistību izpildes nodrošināšanai viena kalendārā mēneša ietvaros.

15 Valsts vērtspapīri, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

257 900 746

237 480 276

227 640 284

258 494 331

278 494 331

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20 420 470

-9 839 992

30 854 047

20 000 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,9

-4,1

13,6

7,7

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

237 433 476

227 593 484

-9 839 992

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

237 433 476

227 593 484

-9 839 992

Procentu izdevumi

234 144 882

223 876 684

-10 268 198

Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi

3 288 594

3 716 800

428 206