Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

271 118 020

272 374 294

245 179 477

251 466 074

285 565 940

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 256 274

-27 194 817

6 286 597

34 099 866

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,5

-10,0

2,6

13,6

Atlīdzība, euro

5 007 297

4 856 187

4 981 804

5 135 825

4 845 712

Vidējais amata vietu skaits gadā

184

185

185

191

191

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 268

2 187

2 244

2 241

2 114

 

31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt efektīvu un saimniecisku valsts kopbudžeta izpildi un uzraudzību, Valsts kases sniegtie pakalpojumi atbilst labākajai finanšu vadības praksei.

Galvenās aktivitātes:

 1. kopbudžeta plānošanā un izpildē piemērot vienotas starptautisko finanšu institūciju prasībām atbilstošas klasifikācijas un organizēt operatīvu, efektīvu valsts budžeta izpildes procesu;
 2. nodrošināt finanšu pārskatu atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm un kvalitatīvi izpildīt valsts statistiskās informācijas programmu;
 3. samazināt administratīvo slogu pakalpojumu saņemšanai un ar pakalpojumu administrēšanu saistītās izmaksas, nodrošinot kvalitatīvu Valsts kases pakalpojumu pieejamību neklātienē;
 4. organizēt ārēju neatkarīgu Valsts kases informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstības un uzturēšanas iespēju izvērtējumu un izstrādāt vidēja termiņa Valsts kases informācijas tehnoloģiju stratēģiju;
 5. organizēt un nodrošināt izdevumu pārskatu pārbaudi atbilstoši piešķīrējinstitūciju noteiktajām prasībām un Latvijas Republikas tiesību aktiem;
 6. realizēt pilotprojektu centrālo valsts un to padotības iestāžu grāmatvedības uzskaites funkcijas centralizācijai:
 • sniegt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu pilotprojektā iesaistītajām iestādēm no 2018.gada;
 • pakāpeniski palielināt iestāžu skaitu, no 2019.gada sniedzot grāmatvedības uzskaites pakalpojumu 12 centrālajām valsts, t.sk. divām to padotības iestādēm;
 • pilnveidot informācijas un dokumentu aprites procesu, nodrošinot kvalitatīvu grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniegšanu;
 • lai mazinātu identificētos pakalpojuma ieviešanas un sniegšanas riskus, standartizēt grāmatvedības uzskaites procesu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta izpildes, budžeta naudas plūsmas uzskaites un izpildes principi un saņemts ārējo auditoru un sadarbības partneru pozitīvs vērtējums par budžeta izpildes procesa kvalitāti, operatīvu uzskaiti, savlaicīgu un pietiekamu kontroli

Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%)

63

63

63

85

85

Finanšu pārskatu atbilstība Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros (% no uz Valsts kasi attiecināmiem Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību rādītājiem)

-

30

75

90

90

Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)1

89,9

85

85

85

85

Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)

-

85

85

85

85

Efektīvi un operatīvi nodrošināts valsts budžeta izpildes process

Visu nacionālajā valūtā (euro) iesniegto maksājumu rīkojumu izpilde e-vidē nodrošināta vienas darba dienas laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un summas (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot darba dienā no klientiem saņemtos maksājumus euro valūtā pret darba dienā izpildītajiem maksājumu rīkojumiem)

-

-

100

100

100

Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu

Ārējo auditoru novērtējums2 par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par “2”

-

2

2

2

2

Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)

-

4

8

12

17

1 Saskaņā ar Valsts kases kvalitātes vadības sistēmu reglamentējošajos dokumentos noteikto klientu apmierinātības pētījumu veic ne retāk kā reizi trijos gados. Pēc nepieciešamības veic gan visaptverošas klientu aptaujas, gan aptaujas konkrēta pakalpojuma un klientu segmenta apmierinātības un vajadzību apzināšanai.

Novērtējuma kategorijas atbilstoši Eiropas Savienības fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (“1” – darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi; “2” – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi; “3”– darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi; “4”– nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi).

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 268 105

7 484 401

7 699 201

7 542 590

7 063 409

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

216 296

214 800

-156 611

-479 181

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,0

2,9

-2,0

-6,4

Atlīdzība, euro

5 007 297

4 856 187

4 981 804

5 135 825

4 845 712

Vidējais amata vietu skaits gadā

184

185

185

191

191

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 268

2 187

2 244

2 241

2 114

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

230 000

444 800

214 800

t. sk.:

Citas izmaiņas

230 000

444 800

214 800

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Finanšu uzskaites procesu standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs nodrošināšana” 2018. gadam paredzēto finansējuma apmēru

-

223 819

223 819

Samazināti izdevumi grāmatvedības uzskaites centralizācijas pilotprojekta realizēšanai

230 000

-

-230 000

Palielināti izdevumi sekundārā datu centra uzturēšanai

-

30 000

30 000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

20 073

20 073

t.sk.. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

170 908

170 908

Palielināti izdevumi grāmatvedības uzskaites funkcijas centralizēšanai valsts budžeta iestādēs, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “ Valsts parāda vadība”

-

170 908

170 908

 

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

 • savlaicīgi nodrošināt finanšu resursu pieejamību finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un vienlaikus sekmējot iekšējā finanšu tirgus attīstību.

Galvenās aktivitātes:

 1. investoru attiecību jomā turpināt diversificēt investoru bāzi finanšu resursu pieejamības un aizņemšanās iespēju nodrošināšanai, uzturot regulāru dialogu ar esošo investoru sabiedrību (Eiropā, ASV, Āzijā), kā arī veicot pasākumus investoru bāzes paplašināšanai;
 2. valsts vērtspapīru tirgus attīstības jomā aizņemšanās iespēju un iespējami izdevīgu nosacījumu  nodrošināšanai:
 • veikt pasākumus, kas vērsti uz valsts vērtspapīru likviditātes uzlabošanu, vienlaikus uzturot primāro dīleru sistēmu Latvijā;
 • sniegt ieguldījumu iespējas privātpersonām/ iedzīvotājiem, uzturot regulāru krājobligāciju piedāvājumu;
 1. valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa pilnveidošanai atbilstoši labākajai finanšu tirgus praksei:
 • paplašināt izmantojamo finanšu instrumentu klāstu, kā arī nodrošinot nepieciešamo informācijas sistēmu atbalstu attiecīgu darījumu veikšanai;
 • uzturēt un attīstīt ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem un jauniem sadarbības partneriem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus

Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme1 nepārsniedz līdzīga un vienu pakāpi augstāka kredītreitinga eirozonas valstu vidējo rādītāju attiecīgajā gadā (Latvijas rādītāja minimālā pozitīvā novirze no eirozonas vidējā rādītāja, bāzes punktos)

-

-

0

0

0

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu2 nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 30 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)3

-

30

30

30

30

Likviditātes finansējums4 nav zemāks par likviditātes rezervi (gada vidējais rādītājs (%), kuru nosaka, attiecinot katra mēneša likviditātes finansējuma apjomu pret attiecīgā mēneša likviditātes rezervi5)

-

100

100

100

100

Uzturēts valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgus dalībniekiem

Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms6 apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā, milj. euro)

-

0

0

0

0

Saskaņā ar Stabilitātes programmas metodoloģiju rādītāju nosaka, dalot kārtējā gada attiecīgās valsts vispārējās valdības parāda procentu izdevumus ar iepriekšējā gada vispārējās valdības parāda apjomu (izmantojot EUROSTAT datus pēc EKS 2010 metodoloģijas).

2Attiecības vērtību nosaka procentos, dalot n gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” veikto procentu izdevumu summu (kas samazināta par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta, vērtspapīru emisijas brīdī fiksēto prēmiju un ieņēmumiem no aizņēmumiem, kuriem ir noteikta negatīva procentu likme) ar valsts konsolidētā parāda apjomu uz n-1 gada beigām (tam pieskaitot Valsts kases administrētajiem ārējiem aizņēmumiem un parāda vērtspapīriem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu).

3Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp kārtējā gada un iepriekšējā gada attiecības vērtību, kuras ir noteiktas saskaņā ar 2.atsaucē minēto aprēķina metodiku. Rezultatīvā rādītāja pārsniegšana attiecīgajā gadā ir pieļaujama tikai gadījumā, ja attiecīgajā gadā valsts parāda vadības ietvaros tiek veikti darījumi, kuru rezultātā samazinās procentu izdevumi vidējā termiņā un ilgtermiņā.

4Attiecīgā mēneša likviditātes rezerves izpildei nepieciešamais finansējums, kuru atbilstoši spēkā esošajai Naudas līdzekļu vadības stratēģijai veido likvīdie naudas līdzekļi un likviditātes nodrošināšanas darījumi (piem., 21 dienas parādzīmju emisija, attiecīgā mēneša ietvaros veicamie īstermiņa aizņemšanās darījumi).

Finansējuma apjoms, kas nepieciešams valsts budžeta un saistību izpildes nodrošināšanai viena kalendārā mēneša ietvaros.

Valsts vērtspapīri, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

263 849 915

264 889 893

237 480 276

243 923 484

278 502 531

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 039 978

-27 409 617

6 443 208

34 579 047

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

-10,3

2,7

14,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

264 889 893

237 480 276

-27 409 617

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

264 889 893

237 433 476

-27 456 417

Procentu izdevumi

260 901 299

234 144 882

-26 756 417

Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi

3 988 594

3 288 594

-700 000

Citas izmaiņas

-

46 800

46 800

Palielināti izdevumi no Ekonomikas ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu samaksu AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” par īpašam mērķim noteikto bezprocentu obligāciju uzskaites un norēķinu nodrošināšanu

-

46 800

46 800