31.01.00 Budžeta izpilde

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu un saimniecisku valsts budžeta izpildi un Valsts kases sniegto pakalpojumu atbilstību MK lēmumiem un labākajai finanšu vadības praksei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt normatīvo aktu budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm;
  2. modernizēt Valsts kases elektronisko pakalpojumu pieejamību un lietojamību, nodrošinot, ka vismaz 85% elektronisko pakalpojumu lietotāju ir apmierināti ar to lietošanu;
  3. nodrošināt klientu apmierinātību ar valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu, nodrošinot šī pakalpojuma un konsultāciju pieejamību elektronisko pakalpojumu sistēmā eAizņēmumi;
  4. veikt SAP ERP datu bāzes nomaiņu no Oracle uz HANA, kā arī veikt sagatavošanās un testa migrācijas darbus S/4HANA ieviešanai,t.sk.: valsts budžeta izpildes (un saistītajās vietās arī budžeta plānošanas) procesu analīze un optimizācija atbilstoši S/4HANA standarta funkcionalitātei; iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde, iepirkuma veikšana; esošās SAP ERP specifiski izstrādātās (custom built) funkcionalitātes ABAP programmatūras koda analīze un pārstrāde (reengineering), S/4HANA standarta funkcionalitātes konfigurācija, S/4HANA integrēto sistēmu pielāgošanas – saskarņi (interface) pārprogrammēšanu, saistīto sistēmu funkcionalitātes pārprogrammēšana; S/4HANA sistēmas testēšana un ieviešana produkcijas vidē;
  5. nodrošināt regulāru ES fondu maksājumu plūsmu no EK, savlaicīgi iesniedzot attiecināmo izdevumu pārskatus;
  6. uzsākt jaunā ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda grāmatvedības iestādes vadības un kontroles sistēmas izveidi;
  7. sadarbībā ar Valsts kanceleju realizēt ES Tehniskā atbalsta instrumenta projektu, kas paredz vienotu grāmatvedības uzskaites un personāla vadības procesu izstrādi visā valsts pārvaldē, galvenās tehniskās specifikācijas un novērtēšanas vadlīnijas kopējai informācijas sistēmu arhitektūras izstrādei un valsts pārvaldes Vienotā pakalpojuma centra izveides koncepta un pārmaiņu vadības ieviešanas plāna izstrādi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas principi, un saņemts EUROSTAT vērtējums

Atbilstība  starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas jomā (%)

89

90

90

90

90

Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi. Modernizēta Valsts kases elektronisko pakalpojumu – eKase, ePlāni, ePārskati, eTāmes – lietojamība un pieejamība

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā no aptaujāto klientu skaita (%)1

-

85

85

85

85

Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti (%)2

-

70

70

70

70

Ārējo auditoru pozitīvs novērtējumspar sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu

Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles (bāzes punkti)

2

2

2

2

2

Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)

11

11

12

12

12

Nodrošināta valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālā transformācija

2022. gada beigās un vidējā termiņā valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa tehnoloģiskā brieduma līmenis (līmenis)

-

-

3

3

3

Pilnveidota iestādes iekšējās kontroles sistēma

Maksājumu pārbaudes atbilstoši tiešo sankciju sakritībai (%)3

-

100

100

100

100

Nodrošināts uz klientu orientēts valsts aizdevumu izsniegšanas un uzraudzības process ar finansiāli izdevīgiem nosacījumiem

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts aizdevumu procesa īstenošanā no aptaujāto klientu skaita (%)

-

85

85

85

85

Pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmērs no Valsts kases no kopējā pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmēra (%)4

100

85

85

85

85

Nodrošināta savlaicīga un pareiza kredīta kvalitātes novērtēšana un uz tā pamata izveidoto uzkrājumu pietiekamība iespējamo zaudējumu segšanai

Aizņēmējam, kurš nav veicis valsts aizdevuma vai valsts galvotā aizdevuma līgumā paredzēto kārtējo pamatsummas vai procentu maksājumu, iepriekš izveidoti uzkrājumi vismaz neveiktā maksājuma apmērā no visiem gadījumiem (%)

100

100

100

100

100

Piezīmes.

1 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85%”.

2 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par noteikto skaitlisko vērtību”.

3 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Valsts kases darbības atbilstība sankciju likuma prasībām”.

4 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Pašvaldību un pašvaldību kapitālsabiedrību ar pašvaldību galvojumu aizņēmumu apmērs no Valsts kases nav mazāks par 85%”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 842 357

9 943 278

11 342 242

9 679 722

9 674 722

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100 921

1 398 964

-1 662 520

-5 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,0

14,1

-14,7

-0,1

Atlīdzība, euro

5 525 947

6 109 228

6 534 906

6 534 906

6 534 906

Vidējais amata vietu skaits gadā

197

205

205

205

205

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 338

2 483

2 656

2 656

2 656

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

1 398 964

1 398 964

Prioritāri pasākumi

-

425 678

425 678

FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana

-

403 404

403 404

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes grāmatvedības pakalpojuma nodrošināšana Valsts kasē

-

22 274

22 274

Citas izmaiņas

-

973 286

973 286

Palielināti izdevumi Valsts kases kapacitātes stiprināšanai starptautisko un LV sankciju un NILLTFN prasību ieviešanai un SAP migrācijai, ievērojot finansējuma apmēru 2022. gadam

-

950 000

950 000

Atjaunoti izdevumi, ievērojot  vienreizēju  izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā

-

18 246

18 246

Palielināti izdevumi valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesa digitālajai transformācijai, ievērojot finansējuma apmēru 2022. gadam

-

5 040

5 040

31.02.00 Valsts parāda vadība

Apakšprogrammas mērķis:

savlaicīgi nodrošināt finanšu resursu pieejamību finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un vienlaikus sekmējot iekšējā finanšu tirgus attīstību.

Galvenās aktivitātes:

1. nodrošināt valsts parāda saistību pārfinansēšanu ar izdevīgiem nosacījumiem, ierobežojot finanšu riskus ilgtermiņā;

2.   turpināt pasākumus valsts vērtspapīru likviditātes palielināšanai;

3.  optimizēt valsts parāda un naudas līdzekļu vadības procesu, transformējot to digitāli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta finanšu resursu pieejamība finansēšanas nepieciešamības segšanai ar zemām parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus

Latvijas vispārējās valdības parāda netiešā procentu likme (bāzes punkti)

-1

0

0

0

0

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecības pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu2 pieļaujamā pozitīvā novirze no iepriekšējā gada rādītāja (punkti3)

1

20

20

20

20

Uzturēts regulārs valsts vērtspapīru piedāvājums iekšējā finanšu tirgū

Valsts vērtspapīru, kas sākotnējā izvietošanā izplatīti iekšējā finanšu tirgū, apjoms apgrozībā attiecīgā piecu gadu perioda beigās (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu attiecīgā gada beigās un 2020. gada sākumā (milj. euro)

567,1

0

0

0

0

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Stabilitātes programmas metodoloģiju rādītāju nosaka, dalot kārtējā gada attiecīgās valsts vispārējās valdības parāda procentu izdevumus ar iepriekšējā gada vispārējās valdības parāda apjomu (izmantojot EUROSTAT datus pēc EKS 2010 metodoloģijas).

2 Attiecības vērtību nosaka procentos, dalot n gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” veikto procentu izdevumu summu (kas samazināta par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta, vērtspapīru emisijas brīdī fiksēto prēmiju un ieņēmumiem no aizņēmumiem, kuriem ir noteikta negatīva procentu likme) ar valsts konsolidētā parāda apjomu uz n-1 gada beigām (tam pieskaitot Valsts kases administrētajiem ārējiem aizņēmumiem un parāda vērtspapīriem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu)

3 Rezultatīvā rādītāja vērtību iegūst kā bāzes punktos izteiktu starpību starp kārtējā gada un iepriekšējā gada attiecības vērtību, kuras ir noteiktas saskaņā ar 3.atsaucē minēto aprēķina metodiku. Rezultatīvā rādītāja pārsniegšana attiecīgajā gadā ir pieļaujama tikai gadījumā, ja attiecīgajā gadā valsts parāda vadības ietvaros tiek veikti darījumi, kuru rezultātā samazinās procentu izdevumi vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

227 561 352

229 205 188

168 746 876

206 089 400

207 444 344

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 643 836

-60 458 312

37 342 524

1 354 944

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

-26,4

22,1

0,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

229 205 188

168 746 876

-60 458 312

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

229 205 188

168 746 876

-60 458 312

Procentu izdevumi

225 791 693

165 876 684

-59 915 009

Valsts parāda un aktīvu vadības kārtējie izdevumi

3 413 495

2 870 192

-543 303