Apakšprogrammas mērķis:

  • efektīva valsts kopbudžeta izpildes procesa organizācija un uzraudzība.

Galvenās aktivitātes:

  1. kopbudžeta plānošanā un izpildē piemērot vienotas starptautisko finanšu institūciju prasībām atbilstošas klasifikācijas un organizēt operatīvu, efektīvu valsts budžeta izpildes procesu;
  2. nodrošināt valsts un pašvaldību finanšu pārskatu atbilstību starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm un kvalitatīvi izpildīt valsts statistiskās informācijas programmu;
  3. samazināt administratīvo slogu pakalpojumu saņemšanai un ar pakalpojumu administrēšanu saistītās izmaksas, nodrošinot kvalitatīvu Valsts kases pakalpojumu pieejamību neklātienē;
  4. organizēt un nodrošināt savlaicīgu līdzekļu saņemšanu no piešķīrējinstitūcijām, kas balstīta uz izdevumu pārskatu pārbaudi atbilstoši piešķīrējinstitūciju to noteiktajām prasībām un Latvijas Republikas tiesību aktiem;
  5. ar mērķi optimizēt grāmatvedības uzskaitē un informācijas tehnoloģiju jomā iesaistītos cilvēkresursus un ar uzskaites sistēmas uzturēšanu saistītos resursus realizēt pilotprojektu centrālo valsts iestāžu un to padotības iestāžu grāmatvedības uzskaites funkcijas centralizācijai – izstrādāt nepieciešamo bāzi, lai no 2018.gada Valsts kase pilotprojektā iesaistītajām iestādēm nodrošinātu grāmatvedības uzskaites pakalpojumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kase

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Izstrādāti un apstiprināti vienoti budžeta izpildes, budžeta naudas plūsmas uzskaites un izpildes principi un saņemts ārējo auditoru un sadarbības partneru pozitīvs vērtējums par budžeta izpildes procesa kvalitāti, operatīvu uzskaiti, savlaicīgu un pietiekamu kontroli

Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm (%)

63

75

63

70

80

Finanšu pārskatu atbilstība Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros (% no uz Valsts kasi attiecināmiem Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību rādītājiem)

-

30

30

75

90

Apzinātas Valsts kases klientu vēlmes un atbilstoši tām pilnveidoti sniegtie pakalpojumi

Apmierinātība ar saņemto pakalpojumu kvalitāti valsts budžeta izpildes jomā nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)1

88,9

85

85

85

85

Apmierinātība ar saņemto grāmatvedības uzskaites pakalpojuma kvalitāti nav zemāka par 85% (% no aptaujāto klientu skaita)

-

-

85

85

85

 Ārējo auditoru pozitīvs novērtējums2 par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu

Ārējo auditoru novērtējums par sertifikācijas iestādes vadības un kontroles sistēmu ne zemāks par “2”

-

-

2

2

2

Sniegts grāmatvedības uzskaites pakalpojums valsts budžeta iestādēm

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)

-

-

4

8

12

1 Saskaņā ar Valsts kases kvalitātes vadības sistēmu reglamentējošajos dokumentos noteikto klientu apmierinātības pētījumu veic ne retāk kā reizi trijos gados. Pēc nepieciešamības veic gan visaptverošas klientu aptaujas, gan aptaujas konkrēta pakalpojuma un klientu segmenta apmierinātības un vajadzību apzināšanai

2 Novērtējuma kategorijas atbilstoši ES fondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (“1” – darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi; “2” – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi; “3”– darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi; “4”– nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi)

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 642 267

7 096 334

7 484 401

7 388 220

7 043 884

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

454 067

388 067

-96 181

-344 336

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,8

5,5

-1,3

-4,7

Atlīdzība, euro

4 493 578

4 823 161

4 856 187

4 826 187

4 826 187

Vidējais amata vietu skaits gadā

186

184

185

185

192

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 013

2 184

2 187

2 174

2 095

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

137 734

525 801

388 067

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

3 026

3 026

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

3 026

3 026

Citas izmaiņas

137 734

522 775

385 041

Samazināti izdevumi ievērojot iepriekšējos gados JPI „Finanšu uzskaites procesu standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs nodrošināšana” 2017.gadam paredzēto finansējuma apmēru

137 734

-

-137 734

Palielināti izdevumi grāmatvedības pakalpojuma sniegšanai un maksātnespējas administratoru kontu administrēšanai

-

350 000

350 000

Palielināti izdevumi centralizētas finanšu vadības, grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas “CRVS Horizon” uzturēšanai

-

86 775

86 775

Palielināti izdevumi sekundārā datu centra uzturēšanai

-

86 000

86 000