Apakšprogrammas mērķis:

  • sabiedriskā transporta pakalpojumu administrēšanas funkcijas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Sabiedriskā transporta padomes sekretariāta un izpildinstitūcijas funkcijas;
  2. izstrādāt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus;
  3. sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai;
  4. nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu;
  5. organizēt ar sabiedriskā transportu saistītos pakalpojumus;
  6. pildīt citus Sabiedriskā transporta padomes dotos uzdevumus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība

Pārbaudīto pakalpo­jumu sniedzēju uzņē­mumu īpatsvars % no kopējā noslēgto līgu­mu skaita (%/līgumi)

39/63

39/62

28/55

12/24

9/18

Apsekoto reisu īpatsvars % no kopējā veikto reisu skaita (%/reisi)

1/5800

1/5800

2/4455

1/3439

1/3439

Finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā (skaits)

4

1

1

1

1

Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbau­žu īpatsvars % no ko­pējā noslēgtā līgumu skaita (%/līgumi)

39/63

39/62

28/55

12/24

9/18

Autoostu apsekošana (%/autoostu skaits)

-

-

35/35

35/35

35/35

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

844 431

839 041

839 041

839 041

839 041

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 390

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,6

-

-

-