Apakšprogrammas mērķis:

  • sabiedriskā transporta pakalpojumu administrēšanas funkcijas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Sabiedriskā transporta padomes sekretariāta un izpildinstitūcijas funkcijas;
  2. izstrādāt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus;
  3. sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai;
  4. nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu;
  5. organizēt ar sabiedriskā transportu saistītos pakalpojumus;
  6. pildīt citus Sabiedriskā transporta padomes dotos uzdevumus.

Apakšprogrammas izpildītājs –  VSIA “Autotransporta direkcija” un Satiksmes ministrija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība

Pārbaudīto pakalpo­jumu sniedzēju uzņē­mumu īpatsvars % no kopējā noslēgto līgu­mu skaita (%/līgumi)

45/61

45/61

39/63

39/63

39/63

Apsekoto reisu īpatsvars % no kopējā veikto reisu skaita (%/reisi)

1/5800

1/5800

1/5800

1/5800

1/5800

Finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā (skaits)

1

1

1

1

1

Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbau­žu īpatsvars % no ko­pējā noslēgtā līgumu skaita (%/līgumi)

45/61

45/61

39/63

39/63

39/63

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

884 876

786 576

844 431

839 041

839 041

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-98 300

57 855

-5 390

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,1

7,4

-0,6

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

57 855

57 855

t. sk.:

Citas izmaiņas

 

 

 

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

57 855

57 855

Palielināti izdevumi autoostu sistēmas darbības efektivizācijai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.06.00 ‘’Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”

-

57 855

57 855