Apakšprogrammas mērķis:

  • sabiedriskā transporta pakalpojumu administrēšanas funkcijas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Sabiedriskā transporta padomes sekretariāta un izpildinstitūcijas funkcijas;
  2. izstrādāt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus;
  3. sagatavot priekšlikumus sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu un to izmaiņu noteikšanai;
  4. nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu;
  5. organizēt ar sabiedriskā transportu saistītos pakalpojumus;
  6. pildīt citus Sabiedriskā transporta padomes dotos uzdevumus.

Apakšprogrammas izpildītājs –  VSIA “Autotransporta direkcija” un Satiksmes ministrija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veikta valsts nozīmes maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildes uzraudzība

Pārbaudīto pakalpo­jumu sniedzēju uzņē­mumu īpatsvars % no kopējā noslēgto līgu­mu skaita (%/līgumi)

45/61

45/61

45/61

45/61

45/61

Apsekoto reisu īpatsvars % no kopējā veikto reisu skaita (%/reisi)

1/5800

1/5800

1/5800

1/5800

1/5800

Finanšu izlietojuma pārbaudes katrā pašvaldībā (skaits)

1

1

1

1

1

Finanšu līdzekļu izlietojuma likumības un pareizības pārbau­žu īpatsvars % no ko­pējā noslēgtā līgumu skaita (%/līgumi)

45/61

45/61

45/61

45/61

45/61

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

700 576

884 876

786 576

786 576

786 576

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

184 300

-98 300

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26,3

-11,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

98 300

-

-98 300

t. sk.:

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta apakšprogrammām

98 300

-

-98 300

Samazināti izdevumi centralizētas pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem uzskaites sistēmas izveidei 2016.gadā, pārdalot līdzekļus uz 31.07.00 apakšprogrammu “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai

98 300

-

-98 300