Apakšprogrammas mērķis:

zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi un saistībā ar personu, kurām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, pārvadāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. kompensēt zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši normatīvajos aktos vai sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā noteiktajai zaudējumu aprēķināšanas kārtībai. Zaudējumu kompensēšana republikas pilsētu pašvaldībām par radītajiem zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30%;
  2. nodrošināt personu ar I un II grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu un pirmsskolas vecuma bērnu tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, sniegt braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā daudzbērnu ģimenēm, kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar šo personu pārvadāšanu saistītos zaudējumus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos1

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

63

65

53

58

82

No pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos ar autobusiem (%)

68

68

63

63

63

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)

78

80

78

90

90

Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemti ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām2

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

75

82

100

100

100

No pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%)

103

100

100

100

100

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)3

82

86

100

100

100

Piezīmes.
1Zaudējumu kompensēšanas apmērs par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pieaug, kā rezultātā plānotie valsts budžeta līdzekļi nesedz pārvadātāju faktiskos zaudējumus un jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu saistību izpildei tiek risināts budžeta izpildes laikā. Atbilstoši reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstības 2021.‑2030. gadam koncepcijai, sākot no 2022. gada, plānota zaudējumu samazināšanās.
2No 2021. gada apakšprogramma 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai” pievienota apakšprogrammai 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”, vienlaikus uzskaite par veiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem tiek veikta atsevišķi.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

47 953 076

40 953 076

61 603 518

61 603 518

61 603 518

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7 000 000

20 650 442

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14,6

50,4

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

20 650 442

20 650 442

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

20 650 442

20 650 442

           t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

20 650 442

20 650 442

Palielināti izdevumi, ņemot vērā finansējuma pārdali no apakšprogrammas 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”, lai nodrošinātu piešķirto valsts budžeta līdzekļu efektīvu administrēšanu, veicot avansa maksājumus sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem

-

20 650 442

20 650 442