Apakšprogrammas mērķis:

zaudējumu kompensēšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi un saistībā ar personu, kurām noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, pārvadāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. kompensēt zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši normatīvajos aktos vai sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā noteiktajai zaudējumu aprēķināšanas kārtībai.
  2. kompensēt zaudējumus republikas pilsētu pašvaldībām par radītajiem zaudējumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk kā 30%;
  3. kompensēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem zaudējumus, kas radušies, nodrošinot personu ar I un II grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, politiski represēto personu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu un pirmsskolas vecuma bērnu tiesības izmantot sabiedrisko transportu bez maksas;
  4. sniedzot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā personām no ģimenēm, kuras izmanto valstī īstenotās Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros piešķirto apliecību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Autotransporta direkcija”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Pārvadātājiem segti zaudējumi atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos1

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

43

53

69

88

88

No pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos ar autobusiem (%)

68

63

100

90

90

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)

67

78

71

80

80

Pārvadātājiem segti zaudējumi (nesaņemti ieņēmumi) atbilstoši valsts budžetā piešķirtai apropriācijai par pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar valsts noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem noteiktām pasažieru kategorijām

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem pa dzelzceļu (%)

105

100

100

100

100

No pamatoti plā­notā pilsētu maršrutos (%)

104

100

100

100

100

No pamatoti plānotiem reģionālās nozīmes maršrutiem ar autobusiem (%)

125

100

100

100

100

Piezīmes.

1 Zaudējumu kompensēšanas apmērs par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pieaug, ievērojot Covid-19 infekcijas slimības ierobežošanas sekas, kā rezultātā plānotie valsts budžeta līdzekļi nesedz pārvadātāju faktiskos zaudējumus un jautājums par nepieciešamo papildu finansējumu saistību izpildei tiek risināts budžeta izpildes laikā. Atbilstoši reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstības 2021. – 2030. gadam koncepcijai, sākot no 2022. gada, plānota zaudējumu samazināšanās.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

44 030 593

61 603 518

70 288 795

64 787 014

64 787 014

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17 572 925

8 685 277

-5 501 781

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

39,9

14,1

-7,8

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

8 685 277

8 685 277

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

8 685 277

8 685 277

Palielināti izdevumi zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.)

-

8 685 277

8 685 277