Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pasažieru mobilitāti ar elektrovilcieniem pēc esošā ritošā sastāva ekspluatācijas termiņa beigām.

Galvenās aktivitātes:

  1. atjaunot ritošo sastāvu, ievērojot ES vides aizsardzības prasības un regulējumu attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem.
  2. izveidot  jaunu ritošā sastāva tehniskās apkopes vietu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un AS “Pasažieru vilciens”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un remonts

Uzbūvēts ritošā sastāva remontu centrs (%)1

-

-

-

-

33

Nodrošināta jaunu elektrovilcienu iegāde

Piegādāti elektrovilcieni (skaits)

-

-

18

8

6

Piezīmes.

1 Sākotnēji tika plānots veikt esošā remontu centra rekonstrukciju līdz 2021. gadam, taču 2019.2020. gadā veiktā pētījuma rezultātā (ārpakalpojuma speciālisti no Ernst & Young), kā arī, ņemot vērā jauno elektrovilcienu prasības attiecībā uz telpu platību un tehnoloģiskajiem risinājumiem, ekonomiski pamatotākais risinājums tika izvēlēts jauna remontu centra būvniecība. Ņemot vērā, ka jaunas ēkas būvniecība ir krietni komplicētāks process nekā esošas ēkas rekonstrukcija, tika sagatavots jauns projekta realizācijas plāns 2021. – 2025. gadam.

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

15 053 400

125 923 040

44 268 000

40 688 689

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15 053 400

110 869 640

-81 655 040

-3 579 311

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

736,5

-64,8

-8,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 053 400

125 923 040

110 869 640

t.sk.

Ilgtermiņa saistības

15 053 400

125 923 040

110 869 640

Finansējums jauno elektrovilcienu projektam (MK 23.07.2019. rīk. Nr.385)

15 053 400

125 923 040

110 869 640