Programmas mērķis:

  • nodrošināt publiskā iepirkuma efektivizāciju un administratīvā sloga mazināšanu, paplašinot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, iepirkuma veicēju kompetences attīstību un iepirkuma procedūru kontroles pilnveidošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. attīstīt iepirkuma veicēju informēšanu un efektivizēt apmācību procesu;
  2. attīstīt uz pieejamās informācijas analīzi un risku novērtējamu balstītu publisko iepirkumu procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli.

Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos

Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits)

9

7

5

5

5

Resoriskās pārbaudes (skaits)

-

35

35

35

35

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1375 863

1464 846

1775 926

1835 836

1895 336

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

88 983

311 080

59 910

59 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,5

21,2

3,4

3,2

Atlīdzība, euro

1107 705

1140 128

1290 193

1290 193

1290 193

Vidējais amata vietu skaits gadā

50

49

49

49

49

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 839

1 926

2 164

2 164

2 164

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 362

7 818

17 993

17 993

17 993

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

108 920

420 000

311 080

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

420 000

420 000

Iepirkumu uzraudzības biroja un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības spēju stiprināšana, ieskaitot pakalpojumu un procesu modernizēšanu un pilnveidošanu

-

420 000

420 000

Citas izmaiņas

108 920

-

-108 920

Finansējuma pārdale uz Satiksmes ministriju Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto pakalpojumu nodrošināšanai

25 410

-

-25 410

Samazināti izdevumi Publikāciju vadības sistēmas audita veikšanai, funkcionalitātes uzlabošanai un materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai, ņemot vērā, ka finansējums paredzēts 2019.gadam

83 510

-

-83 510