Programmas mērķis:

  • nodrošināt publiskā iepirkuma modernizāciju un administratīvā sloga mazināšanu, paplašinot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, iepirkuma veicēju kompetences attīstība un iepirkuma procedūru kontroles pilnveidošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. attīstīt iepirkuma veicēju informēšanu un uzlabot apmācības procesa efektivitāti;
  2. attīstīt uz pieejamās informācijas analīzi un risku novērtējamu balstītu publisko iepirkumu procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli.

Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos

Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits)

16

7

7

7

7

Resoriskās pārbaudes (skaits)

-

-

35

35

35

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 213 743

1 370 036

1 464 846

1 381 336

1 355 336

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

156 293

94 810

-83 510

-26 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,9

6,9

-5,7

-1,9

Atlīdzība, euro

1 003 665

1 140 128

1 140 128

1 140 128

1 140 128

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

50

49

49

49

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 630

1 887

1 926

1 926

1 926

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

6 040

7 818

7 818

7 818

7 818

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14 700

109 510

94 810

t. sk.:

Citas izmaiņas

14 700

109 510

94 810

Samazināti izdevumi Publikāciju vadības sistēmas moduļa izstrādei un uzturēšanai

14 700

-

-14 700

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

109 510

109 510

Palielināti izdevumi Publikāciju vadības sistēmas audita veikšanai, funkcionalitātes uzlabošanai un materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammām 31.01.00 “Budžeta izpilde” un 31.02.00 “Valsts parāda vadība”

-

83 510

83 510

Palielināti izdevumi Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes, Publikāciju vadības sistēmas un atvērto datu servisa izmitināšanai mākoņdatošanas pakalpojumā, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)

-

26 000

26 000