Programmas mērķis:

  • publiskā iepirkuma modernizācija un administratīvā sloga mazināšana, paplašinot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, iepirkuma veicēju kompetences attīstība un iepirkuma procedūru kontroles pilnveidošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta kvalitatīvu izmantošanu iepirkuma procedūrās, mazinot ar kvalifikācijas dokumentu iesniegšanu un atbilstības pārbaudi saistīto administratīvo slogu;
  2. paaugstināt iepirkuma veicēju informēšanas un apmācības efektivitāti, izmantojot jaunus informācijas sniegšanas veidus, piemēram, video apmācība, biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu publicēšana u.c.;
  3. attīstīt uz pieejamās informācijas analīzi un risku novērtējamu balstītu publisko iepirkumu procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli.

 

Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības birojs

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos

Priekšlikumi tiesību aktu projektiem (skaits)

5

2

2

-

-

Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits)

6

6

7

5

5

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 233 371

1 245 079

1 370 036

1 355 336

1 355 336

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 708

124 957

-14 700

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,9

10,0

-1,1

-

Atlīdzība, euro

1 029 757

1 027 969

1 140 128

1 140 128

1 140 128

Vidējais amata vietu skaits gadā

52

52

50

50

50

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 643

1 635

1 887

1 887

1 887

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

4 420

7 786

7 818

7 818

7 818

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2

124 959

124 957

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

108 000

108 000

Finanšu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, t.sk. ēnu ekonomikas apkarošanai, Valsts ieņēmumu dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanai (t.sk. muitnieku, inspektoru un finanšu policistu atalgojumam)

-

108 000

108 000

Citas izmaiņas

2

16 959

16 957

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

4 159

4 159

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados Publiskās vadības sistēmas programmatūras izmaiņu un papildinājumu uzturēšanai 2018.gadam paredzēto finansējuma apmēru

2

-

-2

t.sk.. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

12 800

12 800

Palielināti izdevumi Publiskās vadības sistēmas moduļa izstrādei, t.sk. programmatūras izmaiņu un papildinājumu izstrādei, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 07.02.2017 prot. Nr.6 22.§)

-

12 800

12 800