Programmas mērķis:

  • publiskā iepirkuma modernizācija un administratīvā sloga mazināšana, paplašinot elektronisko saziņas līdzekļu izmantošanu, iepirkuma veicēju kompetences attīstība, iepirkuma procedūru kontroles pilnveidošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta kvalitatīvu izmantošanu iepirkuma procedūrās, mazinot ar kvalifikācijas dokumentu iesniegšanu un atbilstības pārbaudi saistīto administratīvo slogu;
  2. paaugstināt iepirkuma veicēju informēšanas un apmācības efektivitāti, izmantojot jaunus informācijas sniegšanas veidus, piemēram, video apmācība, biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu publicēšana u.c.;
  3. attīstīt uz pieejamās informācijas analīzi un risku novērtējumu balstītu publisko iepirkumu procedūru uzraudzību un preventīvu kontroli.

Programmas izpildītājs: Iepirkumu uzraudzības birojs

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Administratīvā sloga mazināšana iepirkumos

Priekšlikumi tiesību aktu projektiem (skaits)

1

2

2

2

2

Izstrādātie un internetā publicētie metodiskie materiāli (skaits)

6

6

6

6

6

Iepirkuma procedūru kontroles un iepirkumu veicēju apmācības procesa attīstība

Veiktas pirmspārbaudes (iepirkumi, kas nav finansēti no ES fondiem) (skaits)

15

15

15

15

15

Organizēti semināri (skaits)

34

30

30

30

30

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 287 119

1 221 062

1 245 079

1 245 077

1 243 177

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-66 057

24 017

-2

-1 900

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,1

2,0

-

-0,2

Atlīdzība, euro

1 014 492

1 026 723

1 027 969

1 027 969

1 027 969

Vidējais amata vietu skaits gadā

52

52

52

52

52

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 617

1 633

1 635

1 635

1 635

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

5 215

7 786

7 786

7 786

7 786

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1

24 018

24 017

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

13 198

13 198

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

-

11 952

11 952

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

1 246

1 246

Citas izmaiņas

1

10 820

10 819

Samazināti izdevumi ievērojot iepriekšējos gados Publiskās vadības sistēmas (turpmāk – PVS) programmatūras izmaiņu un papildinājumu uzturēšanai 2017.gadam paredzēto finansējuma apmēru

1

-

-1

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

10 820

10 820

Palielināti izdevumi PVS jauna moduļa izstrādei un uzturēšanai, kā arī atjaunotās servertehnikas ikgadējo uzturēšanas izdevumu apmaksai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.05.00 “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem”

-

8 920

8 920

Palielināti izdevumi PVS programmatūras izmaiņu un papildinājumu uzturēšanai, pārdalot līdzekļus no programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

-

1 900

1 900